Вісник № 01. Економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 23
 • Документ
  Комплексний підхід до концепції ефективності управління інфраструктурою підприємства на мікро- та макрорівнях економіки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Волоснікова, Наталія Миколаївна; Губанова, Ніно Нодарівна; Климова, Світлана Олегівна
  У статті розглянуто один з ключових понять теорії організації, а саме ефективність управління, під якою розуміється економічна категорія, що відображає внесок управлінської діяльності в кінцевий результат роботи організації. Висвітлюються теоретичні аспекти формування виробничої та логістичної інфраструктури. Представлено функціонально-структурний підхід до формування безпеки інфраструктури. Розглянуто поняття «інфраструктура», як економічної категорії, визначено підхід, адекватний для її аналізу. Досліджено методологічні основи означення поняття інфраструктура як одного з найважливіших складників виробничої системи. Зазначається необхідність розгляду її складових елементів з погляду єдиної системи, котра виконуючи умову функціональної необхідності, забезпечує взаємозв'язок виробничих процесів на мікро- та макрорівнях економіки. Висвітлюється необхідність обґрунтованої побудови інтегрованої системи, яка виконувала б функції управління, контролю і регулювання процесами руху матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків для ефективної роботи промислового виробництва. Доводиться існування нагальної потреби у подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки логістичної інфраструктури на мікро - та макрорівнях економіки.
 • Документ
  Систематизація факторів та критеріїв інвестиційної привабливості
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Сілова, Яна Володимирівна; Пустовіт, Вадим Валерійович
  В умовах, коли власні ресурси обмежені, підприємствам необхідні грошові надходження від інвесторів, які будуть служити необхі дним доповненням до їх власних коштів. З цієї причини, на сучасному етапі зростає актуальність наукових досліджень і практичних розробок в галузі дослідження інвестиційної привабливості підприємств. Однак, питання оцінки інвестиційної привабливості підприємства досі цілковито не розглянуто, не існує єдиної теоретичної і методологічної бази, що обумовлено відсутністю точного трактування самого терміна "інвестиційна привабливість підприємства", а також методології та методики його оцінки. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу та систематизації існуючих підходів до вивчення інвестиційної привабливості підприємств. В економічних дослідженнях під інвестиційною привабливістю розуміється комплексний показник, що характеризує доцільність інвестування коштів в господарюючий суб'єкт. Інвестиційна привабливість підприємства залежить як від зовнішніх факторів, що характеризують рівень розвитку галузі та регіону, в якій знаходиться це підприємства, так і від внутрішніх чинників - результатів діяльності самого підприємства. Таким чином, оцінку інвестиційної привабливості підприємства можна здійснити різними методами, спрямованими на виявлення позитивних і негативних чинників впливу. Інвестиційна привабливість підприємства характеризується комплексом показників його діяльності, що визначає для інвестора область бажаних значень інвестиційного поведінки. Інвестиційна привабливість має ряд основних аспектів : науково-технічний, комерційний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий і інвестиційний. Висновки, представлені в науковій статті, є початковим етапом в дослідженні даної теми.
 • Документ
  Інноваційний потенціал міжнародного підприємства в умовах розвитку економіки знань
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Шевченко, Марина Миколаївна; Друз'яка, Тетяна Олександрівна
  Розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття «інноваційний потенціал» на основі парадигми економіки знань. Досліджено походження та розвиток понять «інноваційний потенціал» та «економіка знань». Проаналізовано основні типи економіки та виділені відмінні риси кожного з них. Визначено основні компоненти інноваційного потенціалу відповідно до типу знань. Обґрунтовано основний взаємозв’язок між економікою знань та інноваційним потенціалом на мікро та марко рівнях. Підтверджено що економіка знань, яка базується на знаннях в центрі уваги виділяє людину, як основне джерело знання, яке вона втілює в матеріальній та нематеріальній формах, передає ці знання і ставить за ціль комерціалізацію їх. Інноваційний потенціал показує готовність системи до виробництва нового знання через використання наявних знань. Розглянуто теорію людського капіталу та сучасні принципи розвитку його. Проаналізовано останні досягнення, тенденції та джерела інформації, які відносяться до економіки знань та інноваційного потенціалу: індекс людського капіталу, глобальний індекс інновації, індекс глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто основні тенденції в фармацевтичній сфері та стан інноваційної діяльності в ній. Виявлено практичний зв'язок розвитку економіки знань та інноваційного потенціалу на рівні підприємства. Проведено опитування споживачів щодо ставлення до фармацевтичної продукції національних та імпортних виробників, адже відповідно до статистичного аналізу виявлено проблему з невідповідності можливостей імпортних виробників та національних, що негативно впливає на процес комерціалізації знань підприємствами. Виявлено основні проблеми фармацевтичних підприємств з точки зору економіки знань. Вирішення цієї проблеми вплине на економічний стан як підприємства, галузі та економіки країни.
 • Документ
  Estimating economic efficiency of enterprisese functioning
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Sheianova, Yuliana Dmytrivna; Sheianova, Elina Dmytrivna
  The article analyzes the essence and importance of the mechanism of estimation of production activity efficiency in a modern industrial enterprise. The main aggregated indicators of complex evaluation of economic efficiency of enterprises are determined. In accordance with the prevailing instruments and means of public administration, the main mechanisms of state regulation of the analyzed industry are identified. The theoretical principles of the concept of "enterprise efficiency" as a property and ability of the enterprise to formulate and achieve their goals, taking into account the influence of external factors and using internal conditions of functioning, to achieve the set tasks, using all available resources and means for solving social, environmental, budgetary and other problems of both society and enterprise at the established cost-benefit ratio. The basic theoretical and methodological approaches to the estimation of economic efficiency of enterprises are considered. The basic approaches to the estimation of efficiency of production activity of the enterprise are analyzed and systematized. It is proposed to use econometric modeling to improve the reliability of the estimation of the efficiency of production activity. The expediency of carrying out such an assessment by determining the dependence of the production activity efficiency on the partial indicators of the evaluation mechanism in modern industrial enterprises based on tradition al and multifactorial approaches is substantiated. The basic elements of estimation of efficiency of production activity of the enterprise are selected and the integral index of estimation of efficiency of production activity is defined. The main approaches to establishing the essence of economic attractiveness and economic efficiency of investment projects are investigated in the article. It is established that the purpose of assessing economic attractiveness is to determine the efficiency of use of public resources within the project, economic efficiency - to assess the feasibility of using scarce (limited) resources of society in the framework of a specific project. The views of scientists on the choice and characteristics of indicators of evaluating the economic efficiency of functioning of enterprises for the purpose of conducting a comprehensive analysis are investigated. Methodical approaches to assessing the economic attractiveness and cost-effectiveness of investment projects are explored. The main stages of evaluating the economic attractiveness and efficiency of the investment project have been established.
 • Документ
  Загрози економічній безпеці підприємства: класифікація за видами та способами формування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Риндін-Баранов, Сергій Сергійович
  У статті проаналізовано економічно сутність такої важливої для будь-якого підприємства складової, як економічна безпека. Обґрунтовано важливість захисту підприємства від різного роду загроз, а також необхідність їх постійного моніторингу. Визначено необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства не тільки на рівні підприємств, а й на рівні безпеки держави. Було виявлено два основних підходи до визначення поняття «економічна безпека», на основі чого було надано визначення поняття «економічна безпека підприємства» у сучасних умовах функціонування на ринку України. Був проаналізований термін “загрози”, на основі якого було надано визначення терміну «загроза економічній безпеці підприємства». Була сформована класифікація і ранжування загроз в залежності від їх характеру і ступеня представленої ними небезпеки. На основі класифікації загроз був зроблений висновок, що окрім загально світових загроз, загрози для кожного підприємства певні особливості в залежності від його типу та характеру діяльності. Був зроблений висновок що, фактори формування небезпек і загроз діяльності підприємства можна розглядати з різних точок зору в залежності від сфери формування, механізмів впливу і можливості прогнозування. На основі наведеного визначення сформовані причини виникнення глобальних, а також внутрішніх загроз на підприємствах, а також приведена класифікація чинників формування загроз на підприємстві. Зважаючи на проблеми промислових підприємств України, було розглянуто специфічні загрози для промислових підприємств на основі критеріїв, висунутих різними вченими. Було зроблено висновок, що загрози економічній безпеці підприємства перегукуються один з одним і переплітаються, що призводить до певних ускладнень в їх ідентифікації при побудові систем економічної безпеки і виділенн і суб'єктів і об'єктів економічної безпеки.