Концепція раціональної організації процесів тонкого подрібнення в барабанних млинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто механізм взаємодії робочих органів барабанних млинів із частинками подрібнюваного матеріалу. Виявлено резерви підвищення ефективності роботи млинів за рахунок організації раціональних режимів руху завантаження при реалізації принципу енергетичної селективності подрібнення. Створено нові робочі процеси багатостадійного подрібнення в барабанних млинах.
The mechanism of tumbling mills working bodies interaction with grinding material particles is consid-ered. The tumbling mills efficiency increasing reserves due to the rational filling flow organization in the grinding energy selectivity principle implementation is identified. The new tumbling mills multistage grinding operating conditions is created.

Опис

Ключові слова

механічне подрібення, внутрішньокамерне завантаження, енергетична селективність подрібнення, багатостадійність помелу, tumbling mills, operating conditions, intrachamber filling, grinding energy selectivity, multistage grinding

Бібліографічний опис

Науменко Ю. В. Концепція раціональної організації процесів тонкого подрібнення в барабанних млинах / Ю. В. Науменко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 72-79.

Зібрання