Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано метод побудови оператора s(f; x), що інтерполює функцію f(x) однієї змінної і збігається з нею на заданих відрізках області наближення. Він може бути використаний для відновлення поверхонь між системою перетинних смуг. Досліджено його властивості
The method of the building an operator s(f; x), which interpolate f(x) in given points and equal given functions on given sub internals is proposed. This method can be used to restore surfaces between a systems of intersecting bands. Formulate and prove a theorem about the properties of this operator

Опис

Ключові слова

метод побудови оператора, поверхні, метод інтерстрипації, методу інтерлокації, перетинні смуги, поліноми

Бібліографічний опис

Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення / О. О. Литвин [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 27. – С. 130-133.

Зібрання