Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Запропоновано метод побудови оператора s(f; x), що інтерполює функцію f(x) однієї змінної і збігається з нею на заданих відрізках області наближення. Він може бути використаний для відновлення поверхонь між системою перетинних смуг. Досліджено його властивості
The method of the building an operator s(f; x), which interpolate f(x) in given points and equal given functions on given sub internals is proposed. This method can be used to restore surfaces between a systems of intersecting bands. Formulate and prove a theorem about the properties of this operator
Опис
Ключові слова
метод побудови оператора, поверхні, метод інтерстрипації, методу інтерлокації, перетинні смуги, поліноми
Бібліографічний опис
Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення / О. О. Литвин [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 27. – С. 130-133.
Зібрання