Шляхи збагачення харчових раціонів студентів біогенними елементами

dc.contributor.authorЧернушенко, Олена Олександрівнаuk
dc.contributor.authorСаєвич, Оксана Володимирівнаuk
dc.contributor.authorОстровська, Ганна Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2022-10-06T12:33:20Z
dc.date.available2022-10-06T12:33:20Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДля збереження та укріплення здоров’я молоді однією з задач держави в області здорового харчування є розвиток виробництва харчових продуктів функціонального призначення збагачених необхідними макро- та мікроелементами; розробка добавок біологічно активних речовин та орієнтування вищої освіти на підвищення рівняо освіти студентів валеологічного спрямування, і впровадження відповідних тем, предметів в навчальний процес вищих навчальних закладів. Стаття присвячена проблемі моніторингу хімічних речовин у харчуванні студентської молоді в сучасних умовах. За допомогою анкетування та методики визначення вмісту мікро- та макроелементів у добовому раціоні виявлено недотримання принципів раціонального харчування студентами денної форми навчання, що негативно впливає на стан їхнього здоров’я. Для усіх студентів денної форми навчання відмічається дефіцит споживання Йоду, дефіцит Фосфору у 50,2% , Цинку у 64,7%, Хрому 56,2%. Середній вміст Кальцію у добових раціонах був менше рекомендованого приблизно в 1,7 рази для дівчат та 1,95 рази для юнаків і виявлено дефіцит споживання Кальцію у 97,9% студентів, у 82,4% - дефіцит Магнію. Надходження Феруму, Марганцю, Селену та Купруму з раціонами харчування перевищує рекомендовані значення. Вивчення якості раціонів студентів молодших курсів показало, що більшість судентів має полідифіцитне, розбалансоване за мікро- та макроелементами харчуваня, а також відсутність свідомого ставлення до харчування. Виявлено низький рівень вмінь і навичок студентів в організації власного харчування. Недостатній рівень знань про належне харчування є потенційним чинником погіршення здоров’я, виникнення первинних і вторинних аліментарних захворювань, зниження розумової працездатності. Запропоновано шляхи підвищення рівня знань з практичної нутріціології студентів вищої школи та шляхи вирішення проблеми збалансованого харчування студентів як ефективної умови покращання стану їхнього здоров’я. Встановлено, що одним з пріоритетних завдань сьогодення є підвищення рівня освіти студентської молоді з питань здорового харчування.uk
dc.description.abstractTo preserve and strengthen the health of young people, one of the tasks of the state in the field of healthy nutrition is the development of the production of functional food products enriched with the necessary macro- and microelements; development of supplements of biologically active substances and orientation of higher education to increase the level of valeology students, and introduction of relevant topics and subjects into the educational process of higher educational institutions. The article is devoted to the problem of monitoring chemicals in the nutrition of student youth in modern conditions. With the help of a questionnaire and the method of determining the content of micro- and macroelements in the daily diet, non-compliance with the principles of rational nutrition by full-time students was revealed, which negatively affects their health. For all full-time students, there is a deficit of iodine consumption, a deficit of 50.2% of phosphorus, 64.7% of zinc, and 56.2% of chromium. The average content of calcium in daily rations was less than recommended by approximately 1.7 times for girls and 1.95 times for young men, and calcium deficiency was found in 97.9% of students, and magnesium deficiency in 82.4%. The intake of Ferrum, Manganese, Selenium and Copper with food rations exceeds the recommended values. The study of the quality of the diets of junior year students showed that the majority of students have a polydeficient, unbalanced diet in terms of micro- and macroelements, as well as a lack of a conscious attitude to nutrition. A low level of students' abilities and skills in organizing their own food was revealed. An insufficient level of knowledge about proper nutrition is a potential factor in the deterioration of health, the occurrence of primary and secondary alimentary diseases, and a decrease in mental capacity. Ways to increase the level of knowledge of practical nutrition of higher school students and ways to solve the problem of balanced nutrition of students as an effective condition for improving their health. It was established that one of the priority tasks today is to increase the level of education of student youth on healthy nutrition.en
dc.identifier.citationЧернушенко О. О. Шляхи збагачення харчових раціонів студентів біогенними елементами / О. О. Чернушенко, О. В. Саєвич, Г. О. Островська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : coll. of sci. papers / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; гол. ред. С. І. Бухкало. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (1363). – С. 54-60.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2220-4784.2022.01.09
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6386-7646
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7479-3304
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58358
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectмікроелементиuk
dc.subjectмакроелементиuk
dc.subjectфізіологія харчуванняuk
dc.subjectстудентиuk
dc.subjectздоров’яuk
dc.subjectраціон харчуванняuk
dc.subjectрежим харчуванняuk
dc.subjectпринципи раціонального харчуванняuk
dc.subjectmicroelementsen
dc.subjectmacroelementsen
dc.subjectnutrition physiologyen
dc.subjectstudentsen
dc.subjecthealthen
dc.subjectdieten
dc.subjectnutrition regimeen
dc.subjectprinciples of rational nutritioen
dc.titleШляхи збагачення харчових раціонів студентів біогенними елементамиuk
dc.title.alternativeWays of enriching students' food diets with biogenic elementsen
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
visnyk_KhPI_2022_1_IDNRS_Chernushenko_Shliakhy.pdf
Розмір:
1.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: