Метод выражения специфических и неспецифических ингаляционных рисков в единых показателях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

В роботі обґрунтовується необхідність і спроможність виразу вираження в єдиних показниках специфічних і неспецифічних ризиків для здоров'я людини при інгаляційному шляху надходження забруднюючих речовин. Наводиться метод, який реалізує відповідну можливість і його застосування на прикладі ризиків для здоров'я працівників Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.
The paper explains the necessity and possibility to express in single indicators the specific and nonspecific risks to human health at inhalation route of pollutants. The method that implements proper possibility is presented as well as its application as an example of risks to health of workers of Volnogorsky Mining and metallurgical Combine.

Опис

Ключові слова

экологический контроль, теория рисков, вредные факторы ОС, гигиенические нормативы, агенты риска

Бібліографічний опис

Левенец В. В. Метод выражения специфических и неспецифических ингаляционных рисков в единых показателях / В. В. Левенец, И. Л. Ролик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 78-83.

Зібрання