Вплив радіуса катіона лужного металу, природи аніона і температурного фактору на утворення подвійних солей у системах MA – GdA – H₂O (M – Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺; A – SO₄²⁻, NO₃⁻, Cl⁻)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів авторами вивчено природу й закономірності хімічної взаємодії структурних компонентів, гетерогенних рівноваг (25 – 100 ºС) у потрійних водно-сольових системах сульфатів, нітратів, хлоридів гадолінію і елементів ІА групи періодичної системи. Виявлена низка особливостей і закономірностей у їх сукупній поведінці.
Using the complex of physical-chemical methods authors studied the nature and regularities of chemical interaction of the structural components and heterogeneous equilibrium (25 – 100 ºС) in ternary water-salt systems of gadolinium and IA group elements sulfates, nitrates and chlorides. A number of peculiarities and regularities of their combined interaction have been found.
Опис
Ключові слова
фізико-хімічні методи, сульфати, нітрати, хлориди, сполуки гадолінію
Бібліографічний опис
Вплив радіуса катіона лужного металу, природи аніона і температурного фактору на утворення подвійних солей у системах MA – GdA – H₂O (M – Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺; A – SO₄²⁻, NO₃⁻, Cl⁻) / Д. О. Стороженко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 59 (965). – С. 121-126.
Зібрання