Методи та засоби апаратної реалізації та вибору алгоритмів заміщення даних у кеш-пам'яті мікропроцесорів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Харченко Вячеслав Сергійович

Члени комітету

Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Кучук Георгій Анатолійович

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти (12 – Інформаційні технології). – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021. Дисертаційна робота присвячена розробці методів та засобів апаратної реалізації та вибору алгоритмів заміщення даних у кеш-пам’яті мікропроцесорів. Науковими результатами є: 1) отримало подальшого розвитку автоматна модель і засоби реалізації алгоритму PLRU заміщення даних у кеш-пам’яті процесора шляхом зміни типів та спрощення комбінаційної логіки керування оновленням елементів пам’яті, що забезпечує підвищення швидкодії та зменшення складності цих засобів; 2) вперше запропоновано метод і засоби реалізації адаптивних алгоритмів заміщення даних у кеш-пам’яті процесора, які на відміну від відомих базуються на побудові та аналізі матриць сумісності алгоритмів і надають змогу обирати алгоритм заміщення залежно від результатів динамічного прогнозу галужень програми, що забезпечує підвищення швидкодії процесору; 3) удосконалено засоби контролю реалізації алгоритмів заміщення даних у кеш-пам’яті процесора за рахунок використання уніфікованої автоматної моделі, яка ураховує кількість напрямків вибору даних при заміщенні, а також оцінок складності базових компонентів засобів контролю, що дозволяє оцінювати приріст достовірності функціонування на одиницю апаратних витрат; 4) удосконалено метод вибору алгоритмів і засобів реалізації для заміщення даних у кеш-пам’яті процесора шляхом включення до множини алгоритмів з контролем і адаптацією, їх упорядкування за показниками швидкодії складності та надійності, що дозволяє покращити відповідні показники процесора. Запропоновані методи та засоби дозволяють підвищити швидкодію та надійність, а також зменшити складність апаратних витрат модулів заміщення даних асоціативної кеш-пам’яті та асоціативного кеш-буферу сторінкового перетворення, що тягне за собою збільшення швидкодії, енергоефективності та безвідмовності процесора у цілому.
Dissertation for the degree candidate of technical sciences in specialty of 05.13.05 – Computer systems and components (12 - Information technologies). – National Aerospace University named after M.E. Zhukovsky "Kharkіv Aviation Institute", National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation work is devoted to the development of methods and means of hardware implementation and the select of algorithms for substitution data in the cache-memory of microprocessors. Scientific results are: 1) the automaton model and the means of implementing the PLRU algorithm of substitution data in the processor cache by changing the types and simplifying the combination logic of managing the update of memory elements which provides increased high-speed performance and reduced complexity of these tools have been further developed; 2) for the first time proposed method and means of implementing adaptive algorithms for substitution data in the processor cache, which, unlike the known ones, are based on the construction and analysis of compatibility matrices of algorithms and allow you to select a substitution algorithm depending on the results of dynamic prediction of program branches, which provides increased high-speed performance of processor; 3) improved means of monitoring implementation of data substitution algorithms in the processor memory cache by using a unified automaton model that takes into account the number of data selection directions of substitution, as well as estimates of the complexity of the basic components of the monitoring means, which allows estimating the increase in reliability per unit of hardware costs; 4) improved method of selecting algorithms and implementation means for substitution data in the processor cache by including in a multitude of algorithms with control and adaptation, ordering of them according to high-speed performance, complexity and reliability indicators, which allows improving corresponding processor indicators; the proposed methods and tools are allow to improve high-speed performance and reliability, as well as reduce the complexity of the hardware costs of the data substitution modules of the associative memory cache and the associative translation look-a-side buffer, which allow to increase the high-speed performance, energy efficiency and reliability of the processor as a whole.

Опис

Ключові слова

автореферат дисертації, асоціативна кеш-пам'ять, асоціативний кеш-буфер TLB, алгоритм заміщення даних PLRU, матриця сумісності, сумісні алгоритм заміщення даних, адаптивний алгоритм заміщення даних, синхронний цифровий автомат, швидкодія, складність, надійність, приріст достовірності, коефіцієнт ефективності функціонування, associative cache-memory, associative TLB cache-buffer, data substitution algorithms PLRU, LRU, LFU, MFU, compatibility matrix, compatible data substitution algorithm, adaptive data substitution algorithm, synchronous digital automaton, high-speed performance, complexity, reliability, increase of reliability, functioning efficiency coefficient

Бібліографічний опис

Пуйденко В. О. Методи та засоби апаратної реалізації та вибору алгоритмів заміщення даних у кеш-пам'яті мікропроцесорів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Вадим Олексійович Пуйденко ; [наук. керівник Харченко В. С.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19. – укр.