Інформаційні технології та "техніки мислення"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.11

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В статті досліджуються інформаційні технології, інформаційні процеси в культурі, різні смисли інформації. Здійснюється філософський аналіз та порівняння функціонування інформації в технічних пристроях та функціонування інформації в культурі. Розглядається застосув ання елементів теорії інформації для аналізу інформаційних та комунікативних процесів в культурі. В інформаційних технологіях застосовуються коди задля покращання точності, швидкості, кількості повідомлень. Шуми вважаються помилками, тому докладаються зусилля для їх уникнення. В інформаційних процесах в культурі культурні коди використовуються задля здійснення комунікації в культурі. Врахування сенсів, значень культурних кодів в повідомленнях при комунікації в культурі дозволяє зрозуміти створення нових значень, смислоутворення в культурі. Інформація в сучасній культурі має все більш широкі вплив, розповсюдження та застосування. Інформація виділяється як визначальний фактор в концепції інформаційного суспільства, в розумінні культури як знакової системи. Інформаційні процеси призводять до змін в розумінні раціональності, мислення людини в сучасній культурі. Раціональність доповнюється практичними, культурними формами освоєння світу. Знання потребує усвідомлення та асиміляції інформації в систему культури. Традиційна організація наукового знання змінюється. Знання презентується у вигляді проектів, що посилює практичну функціональність теорії. Поширення інформаційних технологій, зокрема комп’ютерної техніки, призводить до формування складного типу мислення, орієнтованого одночасно на багато об’єктів. Культура – є інформаційною системою, в просторі якої конституюються культурна та розумова діяльність сучасної людини.
This article discusses information technologies, information processes in culture, and different meanings of information. A philosophical analysis and comparison of functioning information in technical devices and functioning information in culture is carried out. An application of elements of the information theory for the analysis of information and communication processes in culture is considered. In information technology, codes are used to improve the accuracy, speed and number of messages. Noises are considered as errors, and therefore efforts are being made to eliminate them. Cultural codes are used for communication in information processes in culture. Taking into account senses and meanings of cultural codes in messages during a communication process in culture makes it possible to understand the creation of new meanings, the formation of senses in culture. Information has an increasing influence, distribution and application in the modern culture. Information is considered as a determining factor in the concept of an information society, in understanding of culture as a sign system. Information processes lead to changes in understanding of rationality, human thought in the modern culture. Rationality is complemented by practical and cultural forms of the world exploration. Knowledge requires a perception and assimilation of information into the cultural system. The traditional organization of scientific knowledge is changing. Knowledge is presented in the form of projects that enhances a practical functionality of the theory. The spread of information technology, in particular, the computer technologies, leads to formation of a complex type of thinking, which is simultaneously focused on many objects. Culture is the information system, in the space of which the cultural and mental activity of a modern person is constituted.

Опис

Ключові слова

інформаційні процеси, культура, інформаційні технології, комунікативні технології, філософія, теорія інформації, технічні пристрої, філософське мислення, information, culture, technique, code, meaning, thought

Бібліографічний опис

Тарасенко І. В. Інформаційні технології та "техніки мислення" / І. В. Тарасенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 64-69.