Расширение возможностей применения метода конструктивных дополнений при использовании образцов-свидетелей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянуті особливості застосування методу конструктивних доповнень при використанні зразків-свідків, а також шляхи розширення його можливостей на основі нового методу оцінки довговічності агрегатів і конструкцій, в основу якого покладена ідея внесення конструктивних доповнень в досліджуваний об'єкт для накопичення експлуатаційних пошкоджень з подальшим проведенням стендових випробувань. Результати досліджень можуть бути використані для вироблення конструкторських і технологічних рекомендацій з підвищення втомного ресурсу виробів, які експлуатуються в умовах динамічного вантаження.
The features of the method of constructive additions to the use of witness samples, as well as ways to broaden its capabilities through a new method of assessing durability of сomponents and structures, based on the idea of making structural additions to the object of study for the accumulation of operational damage, followed by bench tests. The research results can be used to develop design and technological recommendations to improve the fatigue life of products, operating in conditions of dynamic loading.

Опис

Ключові слова

объекты контроля, корпуса ядерных реакторов, долговечность агрегатов, стендовые усталостные испытания, изменение динамической прочности

Бібліографічний опис

Расширение возможностей применения метода конструктивных дополнений при использовании образцов-свидетелей / В. И. Белых, О. Ф. Полищук, К. Б. Мягкохлеб // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 27-30.

Зібрання