Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.14.02 – електричні станції, мережі та системи

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада К 64.050.06

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Волошко Анатолій Васильович

Члени комітету

Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, 2018. Дисертація присвячена науково-прикладній проблемі – пошуку винуватців гармонічних спотворень в електричних мережах та підвищенню якості електроенергії шляхом створення системи діагностики і контролю на базі АСКОЕ. Обґрунтовано використання технології розподілених вимірювань для пошуку винуватців спотворень. Розроблено модифікацію методу гармонічного аналізу для підвищення достовірності визначення джерел спотворення. На підставі результатів досліджень запропоновано методи розподілу компенсаційних виплат між елементами електричної мережі та абонентами, що споживають потужність вищих гармонік. Розроблено ряд рекомендацій щодо практичного застосування результатів дисертаційної роботи. Запропоновано метод непрямого контролю температури кабельних ліній.
Thesis for the PhD degree in technical sciences, Specialty 05.14.02 – power plants and electric power complexes. National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute", Kyiv, 2019. The thesis is oriented to the scientific and applied problem - harmonic distortion sources detection in distribution systems (DS), improving the electromagnetic compatibility of electrical equipment, increasing the reliability of electric power supply by creating a diagnostic and control system. The use of distributed measurements to distortions source detection is justified. A modification of the method of harmonic analysis is developed to increase the reliability of distortions sources detection. Based on the study’s results, methods for distributing compensation payments between DS`s subjects that consume harmonics power are proposed. A number of recommendations on the practical application of the results of the thesis work have been developed. A method for indirect monitoring of the temperature of cable lines is proposed.

Опис

Ключові слова

якість електроенергії, параметри якості електроенергії, гармоніки, джерела спотворень, потужність гармонік, вимірювання потужності гармонік, коефіцієнт гармонік, лічильники електроенергії, коефіцієнт розподілу, температура кабельної лінії, дисертації, power quality, power quality parameters, harmonics, distortion sources, harmonics power, harmonic power measurement, total harmonic distortion, power meters, distribution coefficient, power cable temperature

Бібліографічний опис

Філянін Д. В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 : галузь знань 14 / Данило Володимирович Філянін ; наук. керівник Волошко А. В. ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". – Київ, 2019. – 192 с. – Бібліогр.: с. 147-161. – укр.