Вплив низької якості електричної енергії на роботу електрообладнання

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.11

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглядається один із параметрів якості електричної енергії –провали напруги. Описується вплив провалів напруги в мережах промислових підприємств і їх вплив на обладнання промислових підприємств. Саме технологічні процесидуже залежні від впливу провалів напруги, для яких короткочасні зупинки, перерви та зміни швидкості технологічних циклів призводять до незворотних втрат і тривалого часу для повторних запусків.Наведені причини провалів напруги, що зазвичай відбуваються через несправності в мережах загального доступу або електроустановках споживачів. Провали напруги є показниками якості електроенергії, що найчастіше зустрічаються, які впливаютьна роботу саме промислового обладнання. Також вразливими для провалів напруги є потужні силові напівпровідникові пристрої, забезпечені мікропроцесорами, такі як інвертори, зарядні пристрої батарей та джерела живлення, які поганопереносять короткочасні (50–200 мс) провали та відключення напруги живлення з подальшим його поверненням. Для можливості проведення дослідження впливу було проведено групування обладнання по чутливості до провалів напруги. Показано типи обладнання за максимально допустимою тривалістю провалу. За результатами проведення досліджень було запропоновано заходи, що мінімізують наслідки провалів напруг у мережах промислових підприємств. Окремо визначено, що провали напруги призводять до кидків пускового струму, що також негативно впливає на мережу живлення,приводячи до ще більших провалів напруги, що позначається на стійкості роботи інших споживачів.І як рекомендація для механізмів електродвигунів з легкими умовами пуску рекомендовано застосовувати систему імпульсно-фазового керування, що дозволяє регулювати уставки струмообмеження, а для виконавчих механізмів приводів з важкими умовами пуску рекомендовано застосовувати частотний пуск синхронних електродвигунів, здатний автоматично підтримувати необхідний момент на валу двигуна та струм споживання.
One of the parameters of the quality of electrical energy is considered arevoltage dips. The article describes the influence of voltage dips in the networks of industrial enterprises and their influence on the equipment of industrial enterprises. It is the technological processes that are very dependent on the impact of voltage dips. For which short-term stops, breaks and changes in the speed of technological cycles lead to irreversible losses and a long time for repeated starts. The reasons for voltage dips are given, usually due to faults in public networks or electrical installations of consumers. Voltage dips are the most common power quality indicators that affect the performance of industrial equipment. Power semiconductors equipped with microprocessors, such as inverters, battery chargers and power supplies, which are also vulnerable to voltage sags,cannot tolerate short-term (50–200ms) sags and power failure followed by voltage reconnection.To make it possible to study the impact, the equipment was grouped according to its sensitivity to voltage dips. The types of equipment are shown according to the maximum allowable duration of the dip. Based on the results of the research, measures were proposed to minimize the consequences of voltage dips in the networks of industrial enterprises. Separately, it was determined that voltage dips lead to inrush current surges, which also negatively affects the supply network, leading to even larger voltage dips, which affects the stability ofthe operation of other consumers. And as a recommendation for mechanisms of electric motors withlight starting conditions, it is recommended to use a pulse-phase control system that allows you to adjust the current limiting settings, and for actuators of drives with severe starting conditions, it is recommended to use a frequency start of synchronous electric motors that can automatically maintain the required torque on the motor shaftand currentconsumption.

Опис

Ключові слова

втрата потужності, електрична мережа промислового підприємства, показник якості електроенергії, електрична енергія, провали напруги, електроспоживачі чутливі до провалів напруги, economic damage, electrical energy, power quality indicator, voltage dips, consequences of voltage dips

Бібліографічний опис

Вплив низької якості електричної енергії на роботу електрообладнання / Я. С. Бедерак, О. Г. Гриб, І. Т. Карпалюк, Р. І. Дем'яненко, Г. І. Карпалюк / Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: reliability and energy efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (3). – С. 18-24.