Приклади визначення взаємозв'язків та аналізу падіння видобутку та роботи свердловини

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2220-4784.2021.02.12

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проаналізовано важливість вибору способів експлуатації свердловин. У статті розглянуто метод кривої падіння Арпса як ефективний метод, що дозволяє надійно та ефективно прогнозувати дебіль свердловини, необхідний параметр для оптимального та правильного вибору роботи свердловини. Прогноз дебіту свердловин на родовищах із запасами високов’язкої нафти є однією з найскладніших задач при розробці нафтових родовищ. Доведено, що використання методу Арпс спрощує це завдання, оскільки швидко і легко дає правильні результати. Доведено, що аналіз зниження видобутку є засобом виявлення проблем продуктивності у свердловинах, щоб оцінити їхню майбутню продуктивність та очікуваний термін служби. Досліджено використання Платформи Harmony Enterprise, що призначена для аналізу продуктивності нафтових і газових свердловин та оцінки запасів, з метою створення загальних корпоративних робочих процесів, використання технічних знань та обміну інтерпретаціями, що дає можливість визначити перспективні активи, оцінку і стратегію розвитку. Результати даної роботи є дуже важливими та необхідними для подальшого дослідження та аналізу падіння видобутку та аналіз роботи свердловини.
The method of Arps fall curve as an effective method that allows reliable and efficient prediction of well flow, a necessary parameter for optimal and correct choice of well operation is considered in the article. Forecasting the flow rate of wells in fields with high-viscosity oil stocks is one of the most difficult tasks in the development of oil fields. It is proved that the use of the Arps method simplifies this task, as it gives the correct results quickly and easily. The importance of the choice of well operation methods is analyzed. It has been proven that the analysis of reduced production is a means of identifying productivity problems in wells to assess their future productivity and expected service life. The use of the Harmony Enterprise platform is designed to analyze the performance of oil and gas wells and inventory assessment, to create common corporate work processes, use technical knowledge and exchange interpretations, which allows you to identify promising assets, evaluation and development strategy. The results of this work are very important and necessary for further research and analysis of the fall in production and analysis of the well.

Опис

Ключові слова

продуктивність, нафтогазова інженерія, технології, productivity, oil and gas engineering, technologies

Бібліографічний опис

Приклади визначення взаємозв'язків та аналізу падіння видобутку та роботи свердловини / І. Г. Зезекало [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 83-89.