Закономірності активації твердих речовин при віброударному подрібненні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2015 р. Дисертація присвячена розробці методів підготовки мінералів до сепарації шляхом віброударної активації, а також розробці теоретичних основ процесу віброударної активації твердих тіл, вивченню змін реакційної здатності диспергованих частинок, в результаті якої відбуваються зміни фізико-хімічних властивостей. У роботі обґрунтовано раціональні режими подрібнення, які забезпечують необхідний рівень активації і призводять до появи заданих властивостей кінцевого продукту, відпрацьовано технологічні режими віброударної активації деяких матеріалів і рекомендовані для використання спільно з віброударним млином в технологічних процесах підготовки мінералів до сепарації. Досліджено вплив віброударної активації мінералів на процес сепарації мінералів. З'ясовано, що після попереднього віброударного навантаження матеріалів виникає додаткова іонізація, в результаті якої з'являється можливість використання віброударної активації мінералів, як нового методу інтенсифікації фізико-хімічних процесів. Розроблено новий метод визначення якості складу композиційних матеріалів, в результаті якого забезпечується протікання твердофазних і гетерогенних реакцій за двома напрямами: радикально-ланцюговому і іонно-молекулярному. Встановлено, що в результаті віброударної активації мінералів відбувається спрямована зміна електрофізичних і магнітних властивостей, що забезпечує до вилучення до 80% корисних компонентів попередньою сепарацією.
Thesis for the Degree of Doctor of Technical sciences, specialty 05.17.08 – Processes and devices of chemical technology. – National Technical University “Kharkiv Politechnical Institute”, 2015. Dissertation is devoted to the development of the methods to prepare minerals for the separation by vibroimpact activation, also the development of theoretical foundations of the solids vibroimpact activation, the studying of the fine particles reactionary abilities, resulting in the change of physical-chemical properties. The grinding technological modes, providing the nessessary activation level and obtaining of the final product spesific properties, are grounded in the work. The technological modes of several materials vibroimpact activation are worked out and recommemded to application together with vertical vibration mill (MVV) in the technological processes of the minerals preparation for separation. The minerals vibroimpact activation influence on the minerals separation is investigated. It has been found out, that the additional ionization is appeared after the materials vibroimpact activation. As the result, there is a possibility to use the minerals vibroimpact effect as a new method to intensify the processes of the ores and the dressing products separation, the reactions proceeds faster and the temperatures of the concentrates reduction and burn are decreased, the water-coal suspensions are stabilized. The new method to determine the composites structure quality is developed. The new principle of the separation process intensification based on the initial products vibroimpact activation, leading in turn to the solid-phase and heterogeneous reactions of two directions – the radical-circuit and the ionic-molecular, is showed. It has been set, that the electical-physical and the magnetic properties are directedly changed during the minerals vibroimpact activation. The last one results in the useful components extraction to the level of 80 % by preliminary separation, reducing twice the raw materials treatment volumes.
Опис
Ключові слова
подрібнення, вертикальний вібраційний млин, процес подрібнення, закономірності подрібнення, адсорбція, каталізатори, термостабільність, інгібітори термічного розкладання, автореферат дисертації, vertical vibrating mill, grinding process, grinding patterns, adsorption, catalysts, thermal stability, thermal decomposition inhibitors
Бібліографічний опис
Свєткіна О. Ю. Закономірності активації твердих речовин при віброударному подрібненні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 / Олена Юріївна Свєткіна ; [наук. консультант Франчук В. П.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 28-36. – укр.