Двовісна модель теплового балансу сонячного колектора

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

doi.org/10.20998/2413-4295.2022.03.05

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглядаються сонячні колектори та термофотоелектричні системи (PV/T), що є одними з найперспективніших систем відновлюваних джерел енергії. Електроенергія, що виробляється фотоелектричними панелями, має великий потенціал, але й має технологічні недоліки, що не дають отримати максимальну ефективність. Розробка універсальної моделі теплообмінних процесів для оптимізації конструктивних особливостей PV/T систем на етапах проектування та виробництва дозволить збільшити термін служби таких систем та збільшити їх ефективність. Розроблена модель дозволяє враховувати більшість практичних параметрів за двома координатами плаского колектора, які враховують втрати теплової енергії, тепловий опір пластини абсорбера, теплообмін, робочі температури, тощо. Результати проведених модельних розрахунків корелюють з експериментальним даними. На основі запропонованої моделі розроблено програмний продукт для моделювання PV/T систем та проведено його тестування на відомих експериментальних результатах та готових PV/T системах. При проведенні розрахунків з використанням базових параметрів, отримано нагрівання теплоносія при проходженні одного сегмента колектора приблизно на 1,5⁰С. Зазначене зростання температури досягається при швидкості теплоносія 0,6 м/с, що є досить великою швидкістю. Найбільш оптимальним буде досягнення нагрівання теплоносія при проходженні через колектор на 5⁰С, що дозволить знизити швидкість протікання теплоносія аж до 0,2 м/с і значно знизити витрати електричної енергії на роботу помпи. Використання розробленої моделі дозволить вирішувати широке коло оптимізаційних завдань на етапах проектування та оптимізації сонячних колекторів та PV/T систем, отримувати оптимальні параметри конструкції для досягнення найбільшої ефективності та мінімальної собівартості.
Solar collectors and thermophotoelectric systems (PV/T) are considered, which are one of the most promising systems for instilling energy. Electricity, which is vibrated by photovoltaic panels, has a great potential, but there may be technological shortcomings, which do not give maximum efficiency. Development of a general model of heat exchange processes for optimizing the design features of PV/T systems at the stages of design and variability allows us to increase the term of service of such systems and increase their efficiency. The expanded model allows you to change more practical parameters for two coordinates of a flat collector, such as to change the consumption of thermal energy, thermal support of the absorber plate, heat exchange, operating temperature, etc. The results of the model investigations correlate with the experimental data. On the basis of the proposed model, a software product for the model-bath of PV/T systems was developed and tested on the experimental results of those ready-to-wear PV/T systems. In the course of carrying out the expansions, depending on the basic parameters, the heating of heat was removed when one segment of the collector was passed by approximately 1.5 °C. The designated increase in temperature is reached at a heat transfer rate of 0.6 m/s, which is to achieve a great rate. The most optimal will be the heating of heat when passing through the collector by 5 °C, which will allow to reduce the speed of heat transfer to 0.2 m/s and significantly reduce the amount of electricity consumed by the pump. The variation of the expanded model allows to implement a wide range of optimization tasks at the stages of designing and optimizing solar collectors and PV/T systems, to take the optimal design parameters to achieve the greatest efficiency and minimum occupancy.

Опис

Ключові слова

сонячний колектор, PV/T система, загальна модель, моделювання, оптимізація, ефективність, solar collector, PV/T system, general model, modeling, optimization, efficiency

Бібліографічний опис

Мінакова К. О. Двовісна модель теплового балансу сонячного колектора / К. О. Мінакова, Р. В. Зайцев // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 3 (13). – С. 30-34.