Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуто кінетику катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах. Встановлено, що відновлення міді відбувається за рахунок розряду комплексних сполук одновалентної міді з молекулами тіокарбамиду і цитрат-аніонами. Визначено рівноважні потенціали міді в даних розчинах та потенціали її відновлення, граничні густини струму. На кінетику процесу впливають концентрація міді та концентрації обох лігандів в розчині електроліту. Визначено стадії катодної реакції, що лімітують, та механізм електрохімічного відновлення міді, а також кінетичні характеристики електрохімічної стадії катодного процесу. Поляризаційні виміри доповнено гальваностатичними дослідженнями електролітичного осадження міді на різних металевих основах із встановленням катодного виходу за струмом.
Consider the kinetics of cathode recovery of copper in acidic thiourea-citrate electrolyte. It is established that recovery of copper is due to the discharge of complex compounds of univalent copper with the molecules of thiourea and citrate-anions. The equilibrium potentials of copper in these solutions and it are recovery potential, limiting current density. On the process kinetics is influenced by copper concentration and the concentrations of both ligands in the electrolyte solution. Determine the limiting stage of the cathode reaction and the mechanism of the electrochemical reduction of copper. It is established that the kinetics of the cathode process is limited by diffusion stages of a complex of copper ions, dissociation of complexes and the discharge of ions Cu⁺, that is, there is a mixed kinetics. Determine the kinetics characteristics of the electrochemical stage of the cathode reaction. Polarization measurements galvanostatic complemented by the study of electrolytic deposition of copper on various metal bases with the determination of the cathode output current. The comparative analysis of the studied sour t thiourea-citrate electrolyte with the known complex electrolytes of copper plating is carried out.
Опис
Ключові слова
катод, відновлення, мідь, тіокарбамид, цитратна кислота, комплекс, cathode, recovery, copper, thiourea, citrate acid, complex
Бібліографічний опис
Смірнова О. Л. Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах / О. Л. Смірнова, К. С. Рутковська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 35 (1207). – С. 90-95.