Оцінка гомеостазу організму шляхом визначення метаболічної активності сироватки крові біофізичними методами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Метаболічну активність сироватки крові визначали з використанням біофізичних методів (БХЛ та ФР) як інтегративний показник наявності інтоксикації організму при дії ксенобіотиків, підвищення значень дозволило непрямо оцінити ступінь інтенсифікації ВРО, зміни її білкових та ліпідних фракцій, що використовується для оцінки гомеостатичної функції організму та діагностики преморбідних станів. Визначення метаболічної активності сироватки крові дозволяє обстежувати великі контингенти населення, які контактують з токсичними органічними речовинами.
Metabolic activity of serum of blood was determined with help of biophysical methods (BHL and PfR) as an integral index of presence of intoxication of organism at the action of ksenobiotiks, stimylation of his values allowed by implication to estimate the degree of intensification of FRO, changes of albuminous and lipid factions of serum, that uzing for the estimation of homoeostatic function of organism and diagnostics of the premonstratensian states. Determination of metabolic activity the serum of blood allows to inspect large contingents of population that contacts with toxic organic substances.

Опис

Ключові слова

гомеостаз, інтоксикація, ксенобіотики, ліпіди, діагностики преморбідних станів, metabolism, serum of blood, homoeostasis, intoxication

Бібліографічний опис

Сіренко О. В. Оцінка гомеостазу організму шляхом визначення метаболічної активності сироватки крові біофізичними методами / О. В. Сіренко, Е. О. Кучеренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 80-85.

Зібрання