Особливості впливу глинистих матеріалів різних родовищ України на властивості клінкерної кераміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті приведено результати досліджень керамічних мас для виробництва клінкерних виробів на основі легкоплавкої глини та низькосортних вогнетривких глинистих матеріалів, таких як глина ПЛГ-3 Пологівського і каолін МК-3 (КЦ) Мурзинського родовищ України. З урахуванням даних хімічного, диференційно-термічного та рентгенофазового аналізів були підібрані керамічні композиції та досліджені фізико-механічні характеристики зразків з них. Встановлено можливість отри-мання клінкерних керамічних матеріалів, що за комплексом властивостей відповідають націона-льному стандарту України.
The article presents the results of ceramic mass investigation for clinker products production. It based on fusible clay and inferior refractory clay materials such as clay PLG-3 of the Polohivske deposit and kaolin MK-3 (KTs) of the Murzynske deposit of the Ukraine. Accounting all the data of the chemical, thermal differential and Phase X-Ray analyses it was selected ceramic compositions and studied physical-mechanical properties of the samples. It is determined a possibility to obtain clinker ceramic materials satisfying the requirements of the National Ukrainian Standard.

Опис

Ключові слова

будівельна кераміка, клінкерні вироби, глина, каолін, випал, водопоглинання, refractory clay materials, clinker products, clay, kaolin, water absorption, firing

Бібліографічний опис

Особливості впливу глинистих матеріалів різних родовищ України на властивості клінкерної кераміки / О. О. Миршавка [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 53-60.

Зібрання