Енергоефективна електромеханічна система обробітку ґрунту на базі електромотоблока

dc.contributor.authorНазаренко, Ігор Петровичuk
dc.contributor.authorКовальов, Олександр Вікторовичuk
dc.date.accessioned2021-07-12T10:28:22Z
dc.date.available2021-07-12T10:28:22Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ Україні за останні роки значно збільшилась кількість фермерських господарств, приватних землекористувачів та споруд захищеногоґрунту. Для підвищення ефективності виробництва овочів широке застосування отримали малогабаритні мобільні агрегати у вигляді мотоблоків з двигунами внутрішнього згорання вітчизняного і зарубіжного виробництва. Однак під час роботи мобільних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання в теплицях і парниках підвищується рівень шуму і загазованість повітря, які негативно впливають не тільки на людей, але й на рослини. До недоліків мотоблоків з двигунами внутрішнього згорання також слід віднести досить високі питомі витрати рідкого палива, що має високу вартість, складнощі при пуску і зупинці агрегату, а також відносно невисоку надійність роботи двигунів внутрішнього згорання. Більш перспективними для роботи в спорудах захищеного ґрунту є мобільні агрегати з тяговими електродвигунами, що отримали назву електромотоблоків, як екологічно чисті агрегати, що не мають названих недоліків. В роботі наведено основні технічні характеристики експериментального зразку малогабаритного електрифікованого ґрунтообробного мотоблока. Обґрунтовано структурну схему силового енергетичного каналу електромотоблока, що наочно демонструє процеси перетворення енергії в ньому. Отримано рівняння енергетичного балансу електромотоблока та основних енергетичних співвідношень, що визначають властивості тягового електродвигуна в приводі електромотоблока. Обґрунтовано алгоритм оптимального керування тяговим електродвигуном постійного струму за максимумом коефіцієнту корисної дії для двигунів постійного струму послідовного та змішаного збудження. Представлено результати польових випробувань дослідного зразку електромотоблока. Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень електрифікованого ґрунтообробного мотоблока з приводом від двигуна постійного струму послідовного збудження свідчить про зниження питомих енерговитрат на основні види обробітку ґрунту на 12–15 %.uk
dc.description.abstractIn Ukraine, the number of farms, private land users and protected soil structures has increased significantly in recent years. To increase the efficiency of vegetable production, small-sized mobile units in the form of motoblocks with internal combustion engines of domestic and foreign production have been widely used. However, during the operation of mobile units with internal combustion engines in greenhouses and hotbeds, the noise level and air pollution increase, which negatively affect not only people but alsoplants. The disadvantages of motoblocks with internal combustion engines should also include a fairly high specific consumption of liquid fuel, which has a high cost, difficulties in starting and stopping the unit, as well as the relatively low reliability of the internal combustion engine. More promising for work in protected soil structures are mobile units with traction motors, called electric motors, as environmentally friendly units that donot have these shortcomings. The main technical characteristics of the experimental sample of a small-sized electrified soil-cultivating motoblock are given in the work. The structural scheme of the power energychannel of the electric motor unit is substantiated, which clearly demonstrates the processes of energy conversion in it.The equation of energy balance of the electric motor unit and the main energy ratios that determine the properties of the traction motor inthe drive of the electric motor unit areobtained. The algorithm of optimal control of a direct current traction motor by the maximum efficiency for direct current motors of serial and mixed excitation is substantiated. The results of field tests of the prototype of the electric motor unit are presented. The analysis of the obtained results of experimental researches of the electrified tillage motor-drive driven by the direct current motor ofsequential excitation testifies to the reduction of specific energy consumption for the main types of tillage by 12-15%.en
dc.identifier.citationНазаренко І. П. Енергоефективна електромеханічна система обробітку ґрунту на базі електромотоблока / І. П. Назаренко, О. В. Ковальов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (2). – С. 71-78.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.10
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6365-6777
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5822-5494
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53508
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectалгоритм керуванняuk
dc.subjectтягове зусилляuk
dc.subjectенергоємністьuk
dc.subjectпольові випробуванняuk
dc.subjectcontrol algorithmen
dc.subjecttraction forceen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectfield testsen
dc.titleЕнергоефективна електромеханічна система обробітку ґрунту на базі електромотоблокаuk
dc.title.alternativeEnergy efficient electromechanical soil treatment system based on electric motorblocken
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2021_1_ENTE_Nazarenko_Enerhoefektyvna.pdf
Розмір:
536.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.28 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: