Методи обробки та передачі даних для підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Семенов Сергій Геннадійович

Члени комітету

Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019. У дисертації вирішена задача розробки методів обробки та передачі даних для підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива. На підставі вивчення сучасних методів і засобів обробки і передачі даних на залізничному транспорті встановлено, що існує суперечність між підвищенням швидкості та інтенсивності руху залізничного транспорту, збільшенням кількості аварійно-небезпечних ділянок, ускладненням системи управління залізничним транспортом, підвищенням вимог до якості інформаційного забезпечення машиніста локомотива та застосовуваними математичним апаратом і технологіями управління кодування/декодування. Обґрунтовано вибір технології математичної формалізації на основі мереж масового обслуговування та нейронних мереж. Розроблено концептуальну модель бездротового сегменту підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива, яка побудована з використанням технології 4G і враховує тип модуляції QPSK та процедуру перемежіння при передачі кадрів для зниження ймовірності помилкового прийому при забезпеченні високої швидкості передачі даних. Розроблено математичну модель процесу передачі даних по фізичному розподіленому uplink каналу, яка враховує особливості передачі даних відповідно до стандарту LTE в динамічних умовах магістралі залізниці і дозволяє оцінити ймовірносно-часові характеристики процесу передачі даних в підсистемі інформаційного забезпечення машиніста локомотива. Розроблено математичну модель управління доступом до сегменту комп'ютеризованої системи залізничного транспорту, яка враховує особливості передачі даних відповідно до стандарту LTE в динамічних умовах магістралі залізниці. Удосконалено процедуру завадостійкого декодування потокового відео, що передається в бездротовому сегменті 4G мережі підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива, що дозволяє підвищити оперативність при передачі даних, скоротити загальну кількість обчислень при декодуванні і звільнити обчислювальні ресурси комп'ютеризованої системи. Розроблено інтелектуальну систему контролю стану небезпечних ділянок залізничного шляху із застосуванням адаптованої згортальної нейронної мережі, що дозволяє підвищити достовірність розпізнавання небезпечних ситуацій на залізничних переїздах і інформувати машиніста в разі виникнення критичної ситуації. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо застосування розроблених методів.
The thesis is in candidacy for a scientific degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.05 – computer systems and components. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The thesis solves the problem of developing methods for processing and transmitting data for the locomotive driver's information support subsystem. Based on the study of modern methods and means of processing and transmitting data on railway transport, it is established that there is a contradiction between the increase in the speed and intensity of railway traffic, the increase in the number of emergency areas, the complexity of the railway transport management system, the increase in the requirements for railway transport safety and the applied mathematical apparatus and technologies of coding / decoding. The choice of technology of mathematical formalization based on queuing networks and neural networks is justified. A conceptual model of the wireless segment of the locomotive driver's information support subsystem has been developed, which is built using 4G technology and takes into account the QPSK modulation type and the interleaving procedure for frame transmission to reduce the probability of erroneous reception while ensuring a high data rate. A mathematical model of the process of transmitting video data over a physical distributed uplink channel that takes into account the peculiarities of video data transmission in accordance with the LTE standard under dynamic conditions of the railway main line is developed and allows to estimate a wide range of robabilitytemporal characteristics of the video data transmission process in the locomotive driver's information support subsystem. A mathematical model of access control to the segment of a locomotive driver's information support subsystem has been developed, which takes into account the peculiarities of video data transmission in accordance with the LTE standard in the dynamic conditions of the railway line. The procedure for noiseless decoding of streaming video in the wireless 4G network segment of the locomotive driver’s information support subsystem is improved. It allows to increase efficiency in data transfer, to reduce the total number of calculations during decoding and to release the computing resources of the computerized system. An intelligent system for monitoring the state of dangerous sections of the railway using an adapted convolution neural network has been developed, which makes it possible to increase the reliability of the recognition of dangerous situations at railway crossings and inform the driver in the event of a critical situation. Practical recommendations as for the developed methods application are substantiated.

Опис

Ключові слова

методи обробки даних, методи передачі даних, інформаційне забезпечення машиніста, згортальна нейронна мережа, автореферат дисертації, methods of video data processing, methods of video data transmission, driver information support, convolution neural network

Бібліографічний опис

Ліпчанська О. В. Методи обробки та передачі даних для підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Оксана Валентинівна Ліпчанська ; [наук. керівник Семенов С. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. – укр.