Упругие постоянные и обобщенные характеристики жесткости материала слоистой структуры

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Наданий аналіз методів визначення пружних характеристик окремих шарів армованих високо модульними волокнами на макрорівні. У випадку, коли композит уявляє собою набір шарів з різними напрямами армування, запропонована методика визначення приведених пружних характеристик і компонент матриці жорсткості всього пакету шарів у цілому. Порівняння теоретичних і експериментальних результатів, а також аналіз даних, наведених у вже відомих публікаціях, підтверджує коректність запропонованої методики.
The analysis of the methods of definition of elastic characteristics of separate layers reinforced by high-module fibers on the macro level is given. In the case, when the composite itself represents a set of layers with different directions of reinforce, the technique of the given elastic characteristics definition and component of matrixes of rigidity of all layers’ package as a whole is offered. Comparison of theoretical and experimental results, and also the analysis of data, given in the already known publications, confirms the correctness of the offered technique.

Опис

Ключові слова

композиционные материалы, армирование, коэффициент Пуассона, матрица, армированный слой

Бібліографічний опис

Верещака С. М. Упругие постоянные и обобщенные характеристики жесткости материала слоистой структуры / С. М. Верещака // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 36. – С. 29-40.

Зібрання