Електрохімічне формування тонких інтерференційно-забарвлених оксидних плівок на сплаві Ti₆Al₄V в сульфатному електроліті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Оксидування титанових імплантатів використовуються для надання поверхні властивостей біологічної сумісності і маркування виробів медичного призначення. Штучно сформовані оксидні плівки мають певну товщину і однорідність хімічного складу. Електрохімічне оксидування дозволяє одержати плівки заданої товщини на виробах будь-якої конфігурації, використовуючи просте обладнання. Властивості оксидних покриттів, а саме – товщина і структура оксидного шару, визначаються типом електроліту оксидування і режимом окиснення сплаву. Мета роботи – дослідження впливу режиму процесу на електрохімічне окиснення сплаву Ti₆Al₄V у сульфатних електролітах.
Oxidation of titanium implants is used to impart biological compatibility properties to the surface and to mark for medical products. Artificially formed oxide films have a certain thickness and uniformity of chemical composition. Electrochemical oxidation allows to obtain films of a given thickness on products of any configuration, using simple equipment. The properties of oxide coatings, namely, the thickness and structure of the oxide layer, are determined by the type of oxidation electrolyte and the mode of oxidation of the alloy.
Опис
Ключові слова
формувальна залежність, діоксид титану, електрохімічне окислення, пасивність, molding dependence, titanium dioxide, electrochemical oxidation
Бібліографічний опис
Андрущенко О. О. Електрохімічне формування тонких інтерференційно-забарвлених оксидних плівок на сплаві Ti₆Al₄V в сульфатному електроліті / О. О. Андрущенко, О. І. Пилипенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 36-40.