Умови утворення і фізико-хімічна характеристика літієвих координаційних нітратів лантаноїдів Li₃[Ln₂(NO₃)₉]∙3H₂O (Ln – La–Nd)

Анотація
Проведено синтез монокристалічних зразків і комплексне фізико-хімічне охарактеризування представників літієвих координаційних нітратів рідкісноземельних елементів церієвої підгрупи ізоструктурного ряду Li₃[Ln₂(NO₃)₉]∙3H₂O (Ln - La-Nd). Дослідження проведено з метою одержання достовірних знань про спільну поведінку складових компонентів і особливості перетворень у системах нітратних прекурсорів при формуванні з тепловою активацією (25-1000 °С) багатокомпонентних оксидних РЗЕ-вмісних функціональних матеріалів різного призначення зі структурою перовскіта, граната за сучасними технологіями з відтворюваними досконалими стабільними властивостями. Виявлено, що основу структури цього виду сполук складають рідкісноземельні кисневі поліедри, що тим чи іншим чином зв'язані у просторі.
Single-crystal samples were synthesized and a complex physicochemical characterization of the lithium coordination nitrates of the rare-earth elements of the cerium subgroup of the isostructural series Li₃[Ln₂(NO₃)₉]∙3H₂O (Ln - La-Nd) was carried out in order to obtain reliable knowledge of the joint behavior of the constituent components and features of transformations in the systems of nitrate precursors during the formation with thermal activation (25-1000 °C) of multicomponent oxide REE-containing functional materials for various purposes with structure perovskite, garnet according to modern technologies with reproducible perfect stable properties.
Опис
Ключові слова
рідкісноземельні елементи, комплексоутворення, атомно-кристалічна будова, теплові перетворення, водний розчин, rare earth elements, atomic-crystalline structure, thermal transformation
Бібліографічний опис
Умови утворення і фізико-хімічна характеристика літієвих координаційних нітратів лантаноїдів Li₃[Ln₂(NO₃)₉]∙3H₂O (Ln – La–Nd) / О. Г. Дрючко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 41-48.