Вплив pH на кінетику анодного процесу при електролізі водного розчину хлориду натрію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто вплив рН на перебіг електрохімічного синтезу водних розчинів активного хлору. Визначені умови утворення СlО₂, що мають місце при мембранному електролізі водного розчину NaCl. Досліджено зміну рН аноліту в залежності від часу електролізу. Визначені оптимальні анодні потенціали та діапазон рН при електрохімічному утворенні діоксиду хлору.
The impact pH on to direction of electrochemical synthesis of water solutions of active chlorine is considered. The condition formations of ClO₂ at membrane electrolysis of water solution NaCl are certain. It is change pH at time dependence electrolysis is investigated. Optimal anodic voltage and a range рН are determined at electrochemical formation of dioxide of chlorine.

Опис

Ключові слова

електрохімія, синтез, електроліз мембранний, аноліт, потенціал анодний, діоксид хлору

Бібліографічний опис

Вплив pH на кінетику анодного процесу при електролізі водного розчину хлориду натрію / О. О. Смирнов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 27. – С. 42-46.