Технологія NPCа-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертацію присвячено розробці наукових основ технології комплексних NPCa-добрив з мікроелементами із залученням фосфоровмісної сировини з низьким вмістом фосфору (V) оксиду. Вперше на основі термодинамічних розрахунків, експериментальних досліджень та рентгенофазових аналізів визначено перелік реакцій, що перебігають в процесі взаємодії карбаміду з нітратно-кислотною витяжкою (НКВ). Визначено технологічні параметри взаємодії карбаміду з НКВ та процесу амонізації NPCа-добрив, а також розроблено принципову схему, яка дозволяє отримати низку комплексних NPCa-добрив з мікроелементами по безвідходній технології із залученням фосфоровмісної сировини України з низьким вмістом фосфору (V) оксиду. Встановлено, що взаємодія карбаміду з НКВ відбувається у кінетичній області та створено кінетичну модель процесу, знайдено константи швидкості, енергію активації. Створена математична модель, яка дозволяє розрахувати технологічні параметри процесу і хімічний реактор синтезу. Отримане комплексне NPCa-добриво з мікроелементами завдяки високому вмісту водорозчинної та засвоюваної форм Р₂О₅ та СаО при агрохімічних випробуваннях у Національному науковому центрі "Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського" показало на підвищення врожайності овочевих культур до 12 ÷ 30 %. Доведено їх економічну доцільність.
Dissertation for degree of candidate of technical sciences, specialty 05.17.01 - Technology of inorganic substances. - National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2015. Dissertation is devoted to development of scientific bases of technology NPCa - involving phosphorus fertilizer raw materials with low content of phosphorus (V) oxide. For the first time on the basis of thermodynamic calculations and experimental studies, X-ray analysis of a list of reactions in the process of interaction with the urea nitrogen - acid extract (NAE). Defined technological parameters of the interaction of urea with nitrogen - acid extract and ammoniation process NPCa-fertilizers and developed concept that allows you to receive a number of complex NPCa-fertilizer with trace elements of non-waste technology using phosphorus-containing raw materials in Ukraine are low in phosphorus (V) oxide. It was found that the interaction of urea with the nitrogen - acid extract is happening in the kinetic region, established kinetic model of the process, found the rate constants, activation energy. A mathematical model that allows you to calculate the technological parameters of the process and the chemical synthesis reactor. The resulting complex NPCa - fertilizer with trace elements due to the high content of water-soluble and digestible forms of Р₂О₅ and CaO in the agro-chemical tests at the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry named after Sokolovsky" has shown an increase in crop yields of up to 12 ÷ 30 %. Prove their economic viability.
Опис
Ключові слова
технологія NPCa-добрив, амонізація, сировина, мінеральні добрива, неорганічні солі, низькоякісні фосфати, карбамід, нітратно-кислотна витяжка, автореферат дисертації, tehnology of NPCa-fertilizer, ammonization, raw materials, chemical fertilizers, inorganic salts, low-grade phosphate, urea, nitric acid extract
Бібліографічний опис
Вецнер Ю. І. Технологія NPCа-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 / Юлана Ігорівна Вецнер ; [наук. керівник Савенков А. С.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 14-18. – укр.