Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада К 64.050.06

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Лазуренко Олександр Павлович

Члени комітету

Вепрік Юрій Миколайович
Бондаренко Володимир Омелянович
Шевченко Сергій Юрійович

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – НТУ "ХПІ". – Харків, 2015. Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню і вирішенню наукового завдання стосовно розробки методів керування електричним навантаженням в системах електропостачання побутових споживачів, які доведені до стадії практичного застосування та можуть використовуватись для вирівнювання ГЕН та симетрування режимів електропостачання у побутовому секторі. Для цього розроблена нова схема системи електропостачання побутових споживачів з можливістю управління виділеним навантаженням. Визначені тип та основні характеристики побутових споживачів-регуляторів, що дозволяють керувати ними на протязі доби. Заохочення побутових споживачів до надання "послуг з регулювання" здійснюється за рахунок методики визначення плати побутовим СР за послуги регулювання. Проведена оцінка загального ефекту від вирівнювання ГЕН ОЕС України, значення якого в порівнянні з вартістю розробленої системи управління дає відповідь щодо економічної доцільності її впровадження.
The dissertation for the degree of technical sciences candidate by specialty 05.14.02 – power plants, networks and systems. – NTU "KhPI". – Kharkiv, 2015. The dissertation is devoted to theoretical substantiation and scientific problem solution concerning designing techniques of residential consumers’ electric load management. The techniques are brought to the stage of practical application to result in electric load leveling and power supply mode balancing in the residential sector. To solve this problem, a new residential power supply scheme is worked out with the ability to control the load assigned. The type and the main characteristics of household consumers-regulators are specified to allow controlling them through the day. Household consumers’ motivation for rendering of the "regulation services" is based on a proposed payment methodology taking into account participation in the load management. The overall effect of the electric load leveling based on the developed load management techniques within the United Power System of Ukraine is assessed and compared with the introduced management system cost to show the economic expediency of its implementation.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, побутовий сектор, система електропостачання, графік електричного навантаження, споживач-регулятор, коефіцієнт форми, коефіцієнт несиметрії, фаззі-регулятор, автореферат дисертації, energy efficiency, household sector, power supply system, electric load schedule, consumer-regulator, shape factor, unbalance factor, fuzzy-regulator

Бібліографічний опис

Черкашина Г. І. Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Галина Ігорівна Черкашина ; [наук. керівник Лазуренко О. П.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20. – укр.