Контури нової моралі глобального світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2227-6890.2021.2.12

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Стаття присвячена проблемі створення нової моралі як планетарної моральної свідомості людства та розглядається як умова формування планетарної цивілізації. З урахуванням складності сучасної міжкультурної комунікації пропонується принцип емоційній та естетичної привабливості нових моральних категорій, використання моральних механізмів етикету на перших етапах становлення глобальної моралі людства. Мораль старого світу, як система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулювала поведінку людини, має пошириться на політичну сферу, включити в себе розгляд здібності політичної еліти реалізовувати певні стратегії дій, находить вираження в стосунках з природою в формі Еко-моралі. Виходячи зі зміни історичних форм духовності, необхідності переходу від стратегії підкорення природу до стратегії її одухотворення, пропонується нова система моральних цінностей, до складу яких слід віднести спрямованістю на збереження життя і Розуму у Всесвіті, творення космічної цивілізації, усвідомлення місії людини в перебудові Всесвіту, розгляд свободи, як способу гармонії людини в світі. В якості Інфоетики вільної глобальної комунікації ставиться завдання формування прикладної етики цифрового світу, що з'єднує біоетику, інженерну етику, етику бізнесу і політичну етику в єдиний комплекс. є перспективною областю формування нової планетарної етики. Стверджується, що етика планетарно-космічної цивілізації ґрунтується на вірі в безсмертя мислячого духу людства і прогрес людської цивілізації, на розумінні людини як главного елемента Глобальної еволюції.
The article is devoted to the problem of creating a new morality as a planetary moral consciousness of humanity and is considered as a condition for the formation of a planetary civilization. Taking into account the complexity of modern intercultural communication, the principle of emotional and aesthetic attractiveness of new moral categories, the use of moral mechanisms of etiquette at the first stages of the formation of global morality of humanity is proposed. The morality of the old world, as a system of views, ideas, norms, assessments that regulated human behavior, should extend to the political sphere, include consideration of the ability of the political elite to implement certain strategies of action, finds expression in relations with nature in the form of eco-morality. Based on the change of historical forms of spirituality, the need to move from the strategy of subjugation of nature to the strategy of its spiritualization, a new system of moral values is proposed, which should include the preservation of life and mind in the universe. freedom as a way of human harmony in the world. The Infoethics of Free Global Communication aims to form the applied ethics of the digital world, which combines bioethics, engineering ethics, business ethics and political ethics into a single complex. is a promising area for the formation of a new planetary ethics. It is argued that the ethics of planetary-cosmic civilization is based on the belief in the immortality of the thinking spirit of mankind and the progress of human civilization, on the understanding of man as a major element of global evolution.

Опис

Ключові слова

мораль планетарної цивілізації, свобода, етикет, еко-мораль, інфоетика, morality of planetary civilization, freedom, etiquette, еco-morality, infoetics

Бібліографічний опис

Міщенко В. І. Контури нової моралі глобального світу / В. І. Міщенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 91-99.