Залежність температури відхідних газів котлів від зміни електричного навантаження ТЕЦ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Одним з ефективних методів маловитратної модернізації ТЕЦ є зниження температури відхідних газів котлів (tвідх). Намагання знизити температуру відхідних газів для підвищення ККД котлів обмежується впливом tвідх на довговічність поверхонь нагріву як конвективної шахти, так і всього газоповітряного тракту з урахуванням точки роси (tр). На базі аналізу експлуатаційних показників парових котлів типу ТГМП-314А складено рівняння регресії. Результати досліджень підтверджують, що найбільший вплив на температуру димових газів у всьому діапазоні зміни електричного навантаження блоку має температура живильної води.
One of the efficient methods of inexpensive modernization of thermal powerplant is to reduce the temperature of effluent gases of the boilers (texh). The purpose of this paper was to carry out the experimental computation investigation of a degree of influence of the operation mode and performance factors (feed water flow rate and temperature, electric and thermal power) on the temperature of effluent gases of the boilers with the retention of the longevity of gas escape ducts. The attempts made to reduce the temperature of effluent gases in order to increase an efficiency factor of the boilers are restricted by the influence of (texh) on the longevity of heating surfaces both of the convective ducts and the entire gas-air duct (air heaters, gas-air mains, and the smoke pipe), taking into consideration the dew point (td) at which the combustion gas moisture condensation is possible. Based on the analysis of performance indices of the steam boilers of a ТGМP-314А type the regression equation was formed.
Опис
Ключові слова
змінний режим експлуатації, електрична потужність, теплове навантаження, теплоелектроцентраль, ККД, variable operation mode, electric power, thermal load
Бібліографічний опис
Кєсова Л. О. Залежність температури відхідних газів котлів від зміни електричного навантаження ТЕЦ / Л. О. Кєсова, Т. В. Шелешей // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. works. Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 9 (1231). – С. 96-100.
Зібрання