Стратегічний аналіз діяльності авіабудівних підприємств на основі технології SWOT- та PEST-аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянуті така технологія стратегічного аналізу як SWOT- та PEST-аналіз, яка призначена для відображення слабких та сильних сторін явища, що розглянуто на двох рівнях, як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Цей метод дозволяє швидко оцінити фінансову позицію підприємства в основних його контурах.
В статье рассмотрена такая технология стратегического анализа как SWOT- и PEST-анализ, которая предназначена для отображения слабых и сильных сторон явления, что рассмотрено на двух уровнях, как внешней, так и внутренней среды. Этот метод позволяет быстро оценить финансовую позицию предприятия в основных его контурах.

Опис

Ключові слова

оцінка діяльності, авіабудівне підприємство, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, технології, узагальнена матриця, ранги факторів

Бібліографічний опис

Прохорова В. В. Стратегічний аналіз діяльності авіабудівних підприємств на основі технології SWOT- та PEST-аналізу / В. В. Прохорова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 191-200.

Зібрання