Использование точного решения контактной задачи в методе R–функций для составных тел конечных размеров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Вплив геометричних параметрів на напружено-деформований стан двошарового пружного тіла з неідеальним контактом між шарами, аналізується за допомогою метода R-функцій на базі варіаційного принципу Рейснера з врахуванням точних розв'язків.
Influence of geometrical parameters on the stress-strain state of two-layered elastic body with nonideal contact between layers is analyzed by using R-function method based on variational Reissner´s principle. The structures of solutions with using of exact solutions are build.

Опис

Ключові слова

напряженно-деформированное состояние, метод R-функций, контактные напряжения

Бібліографічний опис

Тарсис Е. Ю. Использование точного решения контактной задачи в методе R–функций для составных тел конечных размеров / Е. Ю. Тарсис // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 68. – С. 133-138.

Зібрання