Метод розташування точок на площині із урахуванням їх взаємної досяжності

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2411-0558.2021.01.05

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В роботі представлено підхід визначення положень множини точок, які забезпечують заданий коефіцієнт досяжності для заданої точкової множини на площині. Представлений метод полягає в нанесенні кіл із центрами у заданих точках множини на регулярну сітку та визначенні точок перетину максимальної кількості кіл. Запропонований метод реалізовано в вигляді програмного інструменту, який дозволяє знаходити мінімально необхідну множину точок, заданих на регулярній сітці, яка покриває задану множину точок та дозволяє проводити візуалізацію результатів досліджень.
The paper presents an approach for determining the positions of a set of points that provide a given ratio of mutual reachability for a given point set on the plane. The presented method consists in drawing circles with centers at given points of the set on a regular grid and determining the intersection points of the maximum number of circles. The proposed method is implemented in the form of a software tool that allows you to find the minimum required set of points on a regular grid, which covers a given set, and also allows you to visualize the results.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт досяжності, точкова множина на площині, множини точок, регулярна сітка, reachability factor, point set on a plane, regular grid, point of intersection of the maximum number of circles

Бібліографічний опис

Дашкевич А. О. Метод розташування точок на площині із урахуванням їх взаємної досяжності / А. О. Дашкевич // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 1 (5). – С. 69-75.