Автоматизовані системи обліку і якості електроенергії усистемах електропостачання

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.13

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В статті показано, що дані,які збирає автоматизована система комерційного обліку електричної енергії,є ансамблем добових реалізацій випадкових процесів електроспоживання системи електропостачання. Основна мета використання автоматизованихсистема комерційногота технічногообліку електричної енергії: зменшення витрат електроенергії. Але зазначається, що від операторів автоматизованих робочих місць залежить ефективність використання даних автоматизованоїсистемикомерційного обліку електричної енергії, оперативність та правильне управління енергоспоживанням. Враховуючи стрімке вдосконалення як технічних засобів, так і математичних методів, які можуть бути застосовані для вирішення питань підвищення енергоефективності, виникає необхідність перетворення систем дистанційного збору даних із лічильників електричної енергії з урахуванням якості у вимірювально-інформаційну структуру, яка здатна не лише збирати дані з лічильників електричної енергії, а й їх аналізувати. Наводиться основний метод виявлення недообліку –балансовий метод. На базі балансового методу пропонується автоматично розраховувати небаланс по кожній секції лінії 6, 10 або 110 кВ головних знижувальних підстанцій та розподільних пунктів з урахуванням кількості та класів точності приладів комерційного та технічного обліку.
The article shows that the data of the collected by the automated commercial electricity metering systems are an ensemble of daily realizations of random processes of power consumption of the power supply system. The main purpose of using automated systems of commercial and technical electricity meteringis to reduce power consumption. But it is noted that theefficiency of using dataof the automated commercial electricity metering system, efficiency and proper management of energy consumption depends on the operators of automated workstations. Considering the rapid improvement of both technical means and mathematical methods that can be applied to address energy efficiency issues, there is a need to transform remote data collectionsystems from electricity meters, taking into account quality, into a measuring and information structure capable of not only collecting data from meters,electrical energy, but also analysethem. The main method for detecting undercounts is given -the balance method. On the basis of the balance method, it is proposed to automatically calculate the unbalance for each section of the 6, 10 or 110 kV line of the main step-down substations and distribution points, taking into account the number and accuracy classes of commercial metering and technical metering devices.

Опис

Ключові слова

втрати електроенергії, показник якості електроенергії, електрична енергія, автоматизована система, балансовий метод, електронні лічильники, power losses, power quality indicator, electrical energy, automated system, balance method, electronic meters

Бібліографічний опис

Автоматизовані системи обліку і якості електроенергії усистемах електропостачання / Д. А. Гапонк, О. Г. Гриб, І. Т. Карпалюк, Н. В. Рудевіч // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: reliability and energy efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (3). – С. 54-58.