Системна криза авіабудівної галузі України та фактори, що її обумовлюють

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі розглянута специфіка функціонування авіабудівного сектора та аналіз існуючих проблем в цієї сфері, що зумовлюють основні напрями його удосконалення.
In this work the specific operation of owned aircraft sector and analysis of existing problems in this area, causing its ways of improvement.

Опис

Ключові слова

регулювання державне, реформування, інвестування, потенціал стратегічний, протекціонізм, ефективність виробництва

Бібліографічний опис

Прохорова В. В. Системна криза авіабудівної галузі України та фактори, що її обумовлюють / В. В. Прохорова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 60. – С. 27-33.

Зібрання