К питанню щодо впливу сумарної витяжки на зміну межі плину сталі 45 при прокатці безперервнолитих заготовок в перших проходах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведені результати експериментального дослідження впливу величини сумарної витяжки μΣ на межу плину σ₀,₂ сталі 45 при прокатці безперервнолитих заготовок. В якості базового методу дослідження був прийнятий метод вивчення розподілу твердості НВ по перерізу темплетів вихідної заготовки і підкатів. Отримана графічна залежність σ₀,₂ = ƒ (μΣ). Встановлено, що до величини μΣ ≈ 3,0 спостерігається зростання величини σ₀,₂ в середньому на 12,0 … 20,0 %.
The results have been presented of an experimental study of the effect size on the total extract yield μΣ strength σ₀,₂ of steel 45 in the rolling of continuously harvesting. A basic method of research was adopted to study the distribution of hardness HB on platen section of the original billet and rolled up, after a different number of passes. A graphical dependence σ₀,₂ = ƒ (μΣ) have been gotten. It is established that up to a value μΣ ≈ 3,0 observed the rise of the σ₀,₂ on average 12,0 … 20,0 %.

Опис

Ключові слова

металургія, керування, процес технологічний, тиск, твердість, темплет

Бібліографічний опис

К питанню щодо впливу сумарної витяжки на зміну межі плину сталі 45 при прокатці безперервнолитих заготовок в перших проходах / Є. М. Смирнов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 47. – С. 92-97.

Зібрання