Моделі та структури даних на основі асоціативної пам’яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Дмитрієнко Валерій Дмитрович

Члени комітету

Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі, яка полягає в розробленні та дослідженні моделей та структур даних на основі асоціативної пам’яті для комп’ютерних систем проектування структур технологічних процесів. В дисертаційній роботі запропоновано архітектури, алгоритми навчання та функціонування і програмні компоненти, що реалізують розроблені нейронні мережі N-направленої асоціативної пам’яті, багатошарової асоціативної пам’яті та асоціативної пам’яті з керуючими нейронами, що використовується в базі даних для проектування структури технологічного процесу; розроблено структуру даних на основі нейронних мереж асоціативної пам’яті, яка дозволяє більш ефективно моделювати технологічні процеси. Проведені експериментальні дослідження вдосконаленої комп'ютерної системи проектування структур технологічних процесів як на рівні математичного моделювання, так і на реальному об'єкті, підтвердили достовірність запропонованих рішень.
There is the dissertation of the obtaining the scientific degree of the technical sciences candidate in specialty 05.13.05 – computer systems and components – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The research is devoted to solving a scientific and practical problem, which is to develop and study the models and structures of data based on associative memory for computer systems of technological processes structure design. In the research work, architecture, algorithms of training and functioning and software components are proposed that implement the developed neural networks of N-directional associative memory, multilayered associative memory and associative memory with control neurons used in the database for the design of the structure of the technological process; the structure of data on the basis of neural networks of associative memory is developed, which allows you more effectively to model technological processes. Experimental studies of the improved computer system design of structures of technological processes were carried out at the level of mathematical modeling and on the real object, the reliability of the proposed decisions are confirmed.

Опис

Ключові слова

автореферат дисертації, структури даних, список, черга, дерево, граф, асоціативна пам'ять, нейронна мережа, технологічний процес, data structures, list, queue, tree, graph, associative memory, neural network, technological process

Бібліографічний опис

Бречко В. О. Моделі та структури даних на основі асоціативної пам’яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Вероніка Олександрівна Бречко ; [наук. керівник Дмитрієнко В. Д.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: с. 15-19. – укр.