Контроль якості як складова ефективної діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.10

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті визначено доцільність управління якістю, що слугує запорукою успішності бізнесу для українських підприємств. Розкрито основи контролю якості на засадах циклу Демінга-Шухарта для забезпечення постійного поліпшення і адаптації до змінних умов середовища функціонування. Розкрито еволюцію процесно-орієнтованих підходів до контролю якості, зокрема: покроковий (удосконалення процесів за Е. Демінгом) та комплексно-процесний (врахування усіх чинників впливу на кінцевий результат поодинці та укомплексі). Обґрунтовано актуальність упровадження систем контролю якості на підприємствах у контексті вимог оновленого міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Також у статті досліджено сутність процесного підходу, окреслено його основні переваги. Узагальнено наявні теоретичні підходи до питань упровадження процесного підходу. Зазначено, що цикл Демінга-Шухарта (PDCA-цикл) дозволяє підприємству визначати та реалізовувати можливості для поліпшення якості. Авторами акцентовано увагу на необхідності інтеграції PDCA-циклу та процесного підходів заради кращого співвідношення з бізнес-цілями промислових підприємств. Надано перелік стійких конкурентних переваг за умов контролю якості продукції/послуг та модель системи контролю якості, в основу якої покладено процеси. Доведено, що в сучасних умовах мінливого бізнес-середовища важливо забезпечити такі умови контролю якості, за яких кожен етап має бути спрямований на виправлення причини недоліків, виявлених під час попереднього циклу. Було підкреслено, що базисом для цього процесу є прагненням до вдосконалення діяльності, тобто здатність суб’єкта господарювання до задоволення потреб і очікувань усіх зацікавлених сторін. Для більш об’єктивної оцінки цього твердження зазначено, що з позицій контролю за якістю прагнення ділової досконалості являє собою прагнення до лідерства шляхом створення додаткової цінності для кінцевого споживача.
The article deals with the expediency of quality management as the key component to business success for Ukrainian enterprises.The basics of quality control based on the Deming-Shewhart cycle are disclosed in order to ensure continuous improvement and adaptation to changing conditions of the operating environment. The evolution of process-oriented approaches to quality control is revealed and includes such kinds of it as: step-by-step (improvement of processes according to E. Deming) and complex-process (taking into account all factors influencing the final result separately and in combination). The urgency of the implementation of quality control systems at enterprises in the context of the requirements of the updated international standard ISO 9001: 2015 is substantiated. The essence of the process approach is also investigated in the article as well as its main advantages are determined. The available theoretical approaches to the implementation of the process approach are generalized. It is noted that the Deming-Shewhart cycle (PDCA cycle) allows an enterprise to identify and implement opportunities for quality improvement. The authors emphasize the need to integrate the PDCA cycle and process approaches for a better combining with the business goals of industrial enterprises. A list of sustainable competitive advantages in terms of quality control of products/services and a model of a quality control system based on processes are provided. It has been proven that in today's changing business environment, it is important to ensure such quality control conditions under which each stageshould be aimed at correcting the cause of the deficiencies identified during the previous cycle. It was emphasized that the basis for this process is the desire to improve performance (the ability of a business entity to meet the needs and expectations of all stakeholders). In order to have a more objective assessment of this statement it is indicated that the pursuit of business excellence is the pursuit of leadership by creating additional value for the end-user.

Опис

Ключові слова

цикл Демінга-Шухарта, концепції якості, управління якістю, стандарт ISO 9001: 2015, Deming-Shewhart cycle, quality concepts, quality management, ISO 9001: 2015 standard

Бібліографічний опис

Контроль якості як складова ефективної діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання / А. Б. Почтовюк [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 102-105.