Високовольтна система живлення магнітної системи електрофізичної установки для отримання та дослідження багатокомпонентної газометалевої плазми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі розглянута високовольтна система живлення магнітної системи електрофізичної установки для отримання та дослідження багатокомпонентної газометалевої плазми. Описані конструкційні особливості імпульсної високовольтної системи живлення магнітної системи електрофізичної установки. Отримані розрахункові і експериментальні залежності розрядного струму через магнітну систему від часу. Розглянута можливість зміни форми імпульсу струму через магнітну систему та наближенні її до прямокутної.
The paper considers high voltage system for supply magnetic system of electrophysical installation for getting and research gas metal multicomponent plasma. It shows the design features of pulse high-voltage system for supply the magnetic systems of electrophysical installation. We got the calculated and experimental dependence of discharge current from time through the magnetic system. Considered the possibility of changing the shape of the current pulse through the magnetic system and its approximation to the square. The article shows that with the addition specific inductance to the circuit of the magnetic system dependence of the discharge current from time is more similar to rectangular.

Опис

Ключові слова

струм, напруга, розряд, електрична схема, індуктивність, discharge circuit, inductance

Бібліографічний опис

Ковтун Ю. В. Високовольтна система живлення магнітної системи електрофізичної установки для отримання та дослідження багатокомпонентної газометалевої плазми / Ю. В. Ковтун, Є. В. Сюсько // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Техніка та електрофізика високих напруг = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Technique and Electrophysics of High Voltage. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 14 (1186). – С. 44-48.

Зібрання