Етапи реалізації управління старінням елементів енергоблоків АЕС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

10.20998/2078-774X.2016.09.12

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В зв’язку з наближенням терміну вироблення встановленого ресурсу обладнання енергоблоків АЕС стає актуальною проблема оцінки його технічного стану, прогнозування залишкового ресурсу та продовження термінів його подальшої експлуатації. На стан енергетичного обладнання АЕС впливає багато чинників: малоциклова втома, охрупнення шарів металу, ерозійно-корозійне зношення, які потребують прямих методів визначення своїх величин та діагностування роботи всіх найважливіших параметрів елементів енергоблоків. В даній статті акцентовано увагу на підвищення ефективності експлуатації енергоблоків шляхом реалізації заходів, спрямованих на своєчасне виявлення і підтримку в виявлених межах деградації, викликаної старінням елементів. Аналізується методологія управління старінням тепломеханічного обладнання і трубопроводів. На основі експлуатаційних даних визначені процеси, що зношують критичне обладнання енергоблока АЕС. Також в статті приведені переваги управління ресурсом шляхом впровадження моніторингу та діагностики обладнання енергоблоків. Отже, результати управління старінням можливо застосовувати при обґрунтуванні можливості тривалої експлуатації.
The assessment of technical conditions, remaining life forecast and extension of nuclear power plant equipment service life become particularly relevant issues as NPP equipment approaches the end of its design service life. The technical conditions of NPP equipment are affected by a number of factors low-cycle fatigue, metal embrittlement, erosion-corrosion wear, which require using direct methods for defining their values and diagnostics of all the most significant parameters of NPP components. The article is focused on increasing NPP operating performance by implementing measures aimed at timely detection of aging induced degradation and maintaining it within revealed limits.

Опис

Ключові слова

технічний стан, охрупнення, атомна електрична станція, technical conditions, embrittlement

Бібліографічний опис

Черноусенко О. Ю. Етапи реалізації управління старінням елементів енергоблоків АЕС / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 9 (1181). – С. 85-89.

Зібрання