Дослідження процесу прокатки простих профілів в системі приводна-неприводна кліть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено аналіз впливу різних деформаційних режимів прокатки в системі приводна-неприводна кліть на енергосилові параметри процесу. Експериментальна частина виконана на лабораторному стані 200 кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова НМетАУ. Розроблено математичну модель прокатки в горизонтальних приводних і вертикальних неприводних валках в ПЗ QForm VX і експериментально підтверджена її адекватність. При аналізі процесу використовували режими прокатки зі сполученням різних деформацій за висотою, шириною та зсувом вертикальних валків відносно положення горизонтальних у напрямку прокатки. Теоретичні та експериментальні дослідження показали збільшення максимальної сили прокатки на 10 ... 15%, при зміщенні холостих валків в напрямку прокатки, і максимального моменту на 50%.
The effect of various deformation modes of rolling in the drive-and-non-drive cage system on the energy-force parameters of the process is analyzed. The purpose of this study was to conduct a theoretical and experimental analysis of the rolling process using a cassette with non-driven vertical rolls, in particular – the influence of rolling parameters on the power-energy parameters of the process. The experimental part was carried out on a laboratory mill 200 of the metal forming department named by acad. O.P. Chekmaryov NMetAU. A mathematical model of rolling in horizontal drive and vertical non-drive rolls in the QForm VX has been developed and its adequacy has been experimentally confirmed. The data on energy consumption during the rolling process using a cassette with non-driven rolls is obtained experimentally and theoretically. Comparison of data showed that the values obtained qualitatively coincide, the quantitative difference is not more than 15%. In the analysis of the process, rolling regimes were used, with various deformations in height, width, and displacement of the vertical rolls relative to the horizontal position in the rolling direction. Theoretical and experimental studies showed an increase in the maximum rolling force by 10 ... 15%, with the displacement of non-drive rolls in the rolling direction, and the maximum rolling torque by 50%.

Опис

Ключові слова

сила прокатки, момент прокатки, обтиск, свинець, rolling force, rolling torque, impression, lead

Бібліографічний опис

Дослідження процесу прокатки простих профілів в системі приводна-неприводна кліть / А. А. Самсоненко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. sci. papers. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 43 (1265). – С. 43-49.

Зібрання