Магнітно-імпульсне розширення трубчастих заготівок за допомогою імпульсів магнітного поля, "зрізаних" керованим вакуумним розрядником

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Михайлов Валерій Михайлович

Члени комітету

Болюх Володимир Федорович
Михайлов Валерій Михайлович
Юрьєва Олена Юріївна

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів (14 – електрична інженерія) – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021. Дисертація присвячена визначенню форми, параметрів та способів отримання імпульсів зовнішнього магнітного поля, що забезпечують розширення металевої циліндричної трубчастої заготівки за допомогою зовнішнього індуктора. Отримано аналітичні розв’язки задач проникнення "зрізаних" імпульсів зовнішнього магнітного поля в тонкостінну циліндричну металеву заготівку, за допомогою яких зроблено критеріальний аналіз впливу форми імпульсу на електродинамічні зусилля, що діють на заготівку. Експериментально досліджено імовірність появи "зрізаних" імпульсів у розрядному колі магнітно-імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником. Достовірність отриманих теоретичних та практичних результатів підтверджена експериментами на низьковольтному генераторі імпульсних струмів та виконаними технологічними операціями на основі магнітно-імпульсного розширення циліндричних заготівок за допомогою зовнішнього індуктора. Розроблено практичні рекомендації з визначення параметрів магнітно-імпульсної устатковини з керованим вакуумним розрядником для отримання "зрізаних" імпульсів розрядного струму і виконання технологічних операцій, основаних на розширенні тонкостінних металевих заготівок зовнішнім індуктором.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a speciality 05.09.13 – technique of strong electric and magnetic fields (14 - Electrical engineering) – National technical university "Kharkiv polytechnic institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. Dissertation devoted to determining the shape, dimensions and method for producing pulses of external magnetic field to ensure dilation of the metal cylindrical tube workpiece with an external inductor. Analytical solutions to the problems of penetration of "cut" pulses of the external magnetic field into thin-walled cylindrical metal workpiece are obtained, by means of which a criterion analysis of the influence of the pulse shape on the electrodynamic forces acting on the workpiece is carried out. The probability of the appearance of "cut" pulses in the discharge circuit of magnetic forming installation with a controlled vacuum switch has been experimentally investigated. The reliability of the results obtained was confirmed by experiments on a low-voltage generator of pulse currents and by performing technological operations on a magnetic forming unit based on expanding tubular workpieces using an external inductor. Practical recommendations for finding the parameters of magnetic forming installation with a controlled vacuum switch to obtain "cut" pulses of discharge current and perform the necessary technological operations of expansion of thin-walled metal workpiece by an external inductor are worked out.

Опис

Ключові слова

автореферат, магнітно-імпульсна устатковина, керований вакуумний розрядник, "зрізаний" імпульсу струму, імовірність появи "зрізаних" імпульсів, зовнішній індуктор, розширення циліндричної заготівки, magnetic forming installation, controlled vacuum switch, "cut" pulse of current, probability of the appearance of "cut" pulse, external inductor, expansion of tubular workpiece

Бібліографічний опис

Лютенко Л. А. Магнітно-імпульсне розширення трубчастих заготівок за допомогою імпульсів магнітного поля, "зрізаних" керованим вакуумним розрядником [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 / Лариса Анатоліївна Лютенко ; [наук. керівник Михайлов В. М.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-17. – укр.