Вплив концентрацій основних компонентів електроліту на склад сплаву Co-W

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Встановлено залежності виходу за струмом та складу сплаву Co-W від концентрацій основних компонентів та їх співвідношення в електроліті. Проаналізовано природу процесів, які обумовлю-ють характер отриманих залежностей. Визначено діапазон співвідношень концентрацій сполук сплавоутворюючих компонентів у розчині електроліту, при якому осаджене покриття Co-W має максимальну каталітичну активність у реакції виділення водню.
The dependences of current efficiency and composition of Co-W alloy on the main component concentrations and their proportion in the electrolyte have been determined. The hypothesis concerning the nature of the process conditioning obtained dependence characters has been stated. The alloy-forming salt concentration correlation diapason allowing the deposited Co-W coating to have the maximum catalytic activity in hydrogen evolution reaction has been defined.

Опис

Ключові слова

синтез, зносостійкість, жаротривкість, електролітичний сплав Co-W, електроліт

Бібліографічний опис

Вплив концентрацій основних компонентів електроліту на склад сплаву Co-W / Т. М. Байрачна [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – № 32. – С. 20-24.