Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 1. Математична модель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Побудовано математичну модель руху лісозаготівельної машини із начепним асиметричним обладнанням, яка рухається територією із ухилом. Одночасно із рухом виконуються операції виробничої функції. Постановка задачі не обмежує напрям руху машини лісосікою та розташування маніпулятора начіпного обладнання. Отримано рівняння тягового балансу із урахуванням виробничої функції та виведено відношення для визначення нормальних та дотичних складових реакцій опорної поверхні – ґрунту. Отримані результати дозволяють виконувати проектуючі розрахунки для двигуна і рушіїв механізму, планування режимів експлуатації існуючих машин.
A mathematical model of motion of a forestry machine with hitched asymmetric equipment that moves across a slope was built. Product operations are performed along with the motion. The problem statement restricts neither the machine’s movement direction in cutting area nor the position of the hitched equipment arm. A pulling balance equation with production function taken into account was obtained and a ratio to determine normal and tangential components of the reaction of bearing surface - soil was derived. The results obtained allow to perform designing calculations for mechanism’s engine and wheels, and to plan the exploitation regimes of existing machines.
Опис
Ключові слова
лісозаготівельна машина, тяговий баланс, опорні реакції, проектуючі розрахунки, forestry machine, pulling balance, basic reactions, designing calculations
Бібліографічний опис
Мачуга О. С. Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 1 : Математична модель / О. С. Мачуга // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 6 (1049). – С. 130-144.
Зібрання