Ергономічні особливості забезпечення умов праці в офісах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуті питання ергономічного забезпечення робочих місць у виробничих приміщеннях, у яких розміщуються працівники та керівний склад підприємств та установ. Ергономічні питання розглянуто стосовно важливої та актуальної складової психофізіологічних особливостей умов праці, які останній час мають дуже суттєвий вплив на показники праці та здоров’я працюючих. Наведено, що питання ергономіки у теперішній час, слід розглядати разом із питаннями культури виробництва та її складової – культури безпеки. Систему «людина машина  оточуюче середовище» розглянуто виходячи із того, що основною ланкою у цій системі є людина, якій притаманні коливання психологічного настрою, який пов’язано із показниками фізичного, емоціонального, інтелектуального та інтуїтивного біоритмів кожного працівника. У сучасному техногенному середовищі ці показники мають суттєвий вплив на працездатність людини та безпеку праці. Сучасні підходи до вирішення ергономічних питань необхідно розглядати із використанням ризик-орієнтованого підходу, а саме, застосуванням карт-ризиків, визначенням (ідентифікації) небезпек, які повинні враховувати і ризики, які виникають у спілкуванні людей між собою, вплив на персонал керівників та зворотній вплив, характер та форму передачі інформації тощо. Багато людей змінюють роботу тому що психологічний клімат у офісі не відповідає їх психологічному настрою. Розглянуті варіанти вирішення питань ергономічних особливостей організації праці, у контексті визначення та регулювання психофізіологічних відношень у колективі, є важливою задачею, яку необхідно вирішувати сучасним керівникам. Пропонується застосування новітньої методики по оцінці ризиків умов праці робочих місць для визначення психофізіологічних особливостей роботи працівників, що працюють в офісах типу «оpen space» з метою покращення умов праці, підвищенням задоволеності працівників роботою і як наслідок підвищенням ефективності праці. Зроблено висновки про можливість застосування даної методики, проведено ідентифікацію ризиків та оцінено ризики на робочих місцях працівників офісів типу «Open space», надано рекомендації щодо поліпшення умов праці на одному з підприємств міста Харків.
The issues of ergonomic provision of workplaces in the production facilities in which workers and the management team of enterprises and institutions are located are considered. Ergonomic issues are considered with respect to an important and relevant component of the psychophysiological characteristics of working conditions, which have recently had a very significant impact on the performance and health of workers. It is shown that the issue of ergonomics at present should be considered together with the issues of production culture and its component – safety culture. The system "man – machine – environment" is considered on the basis that the main link in this system is a person who is characterized by fluctuations in the psychological mood, which is associated with indicators of the physical, emotional, intellectual and intuitive biorhythms of each employee. In a modern technogenic environment, these indicators have a significant impact on human performance and labor safety. Modern approaches to solving ergonomic issues must be considered using a risk-based approach, namely, the use of risk maps, the identification (identification) of dangers that must be taken into account and the risks that arise when people communicate with each other, the impact on managers and the opposite effect , the nature and form of transmission of information and the like. Many people change jobs because the psychological climate in the office does not match their psychological mood. The considered options for addressing the ergonomic features of labor organization, in the context of determining and regulating psychophysiological relations in a team, are an important task that modern managers need to solve. It is proposed to use a new methodology for assessing the risks of working conditions of workplaces to determine the psychophysiological characteristics of the work of employees working in «Open space» offices in order to improve working conditions, increase worker satisfaction with work and, as a result, increase labor efficiency. Conclusions are made about the possibility of applying this methodology, risk identification is carried out, and risks at the workplaces of «Open space» type office workers are assessed, recommendations are given for improving working conditions at one of the enterprises in Kharkіv.

Опис

Ключові слова

анкетування, психофізіологічні особливості, questioning, psychophysiological characteristics

Бібліографічний опис

Березуцький В. В. Ергономічні особливості забезпечення умов праці в офісах / В. В. Березуцький, О. І. Ільїнська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 11 (1336). – С. 15-21.