Условия повышения эффективности высокопроизводительной обработки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2079-004X.2021.2(4).03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Приведено аналитическое решение об условиях уменьшения технологической себестоимости обработки и возможности реализации высокоскоростного резания. Показано, что скорость резания ограничена экстремумом (минимумом) себестоимости обработки. Увеличить скорость резания и реализовать условия высокоскоростной обработки можно за счет повышения стойкости режущего инструмента путем применения более прочных и износостойких инструментальных материалов и покрытий инструментов, характеризующихся низким коэффициентом трения.
An analytical solution is given on the conditions for reducing the technological cost of processing and the possibility of implementing high-speed cutting. It is shown that the cutting speed is limited by the extremum (minimum) of the cost of processing. It is possible to increase the cutting speed and implement high-speed machining conditions by increasing the tool life by using stronger and more wear-resistant tool materials and tool coatings characterized by a low coefficient of friction.
Наведено аналітичне рішення щодо умов зменшення технологічної собівартості обробки та можливості реалізації високошвидкісного різання. Показано, що швидкість різання обмежена екстремумом (мінімумом) собівартості обробки. Збільшити швидкість різання та реалізувати умови високошвидкісної обробки можна за рахунок підвищення стійкості різального інструменту шляхом застосування більш міцних та зносостійких інструментальних матеріалів та покриттів інструментів, що характеризуються низьким коефіцієнтом тертя.

Опис

Ключові слова

высокоскоростная обработка, инструментальный материал, себестоимость обработки, скорость резания, температура резания, производительность обработки, high-speed machining, tool material, machining cost, cutting speed, cutting temperature, machining productivity, високошвидкісна обробка, інструментальний матеріал, продуктивність обробки

Бібліографічний опис

Новиков Ф. В. Условия повышения эффективности высокопроизводительной обработки / Ф. В. Новиков, О. С. Кленов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (4). – С. 18-24.