Досвід впровадження принципів сталого розвитку в підготування фахівців з вищою освітою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Представлено результати впровадження концепції сталого розвитку в програми підготування фахівців у НТУУ «КПІ». Проаналізовано місце майбутнього фахівця в ухвалюванні рішень щодо економо-еколого-соціальної сталості. Представлено варіанти начальних дисциплін для підготування фахівців та показано їхню загальну структуру.
The results of the sustainable development principles introduction in the training of specialists in NTUU «KPI» are presented. The place of the future specialist in decision-making on economic, ecological and social sustainability is analyzed. Variants of academic discipline for training and their overall structure are shown.

Опис

Ключові слова

викладання, навчальна дисципліна, соціальні процеси, дослідження, sustainable development, education, teaching, academic discipline

Бібліографічний опис

Досвід впровадження принципів сталого розвитку в підготування фахівців з вищою освітою / Г. О. Cтатюха [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 122-128.

Зібрання