Правовласники проти інтернет-гигантів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.04

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана зі спробами України інтегруватися у світову організацію ЄС, де питання піратства інтелектуальної власності жорстко контролюється. Становлення «нової» ринкової економіки у всьому світі та у нашій країні, зокрема, веде до ускладнення господарських відносин та вимагає оновлення інститутів інтелектуальної власності. Стрімкий розвиток технологій та розповсюдження мережі Інтернет призвело до ряду проблем, які полягають у неспроможності одних осіб відстоювати свої права, небажанні інших виплачувати їм винагороду за використання прав, пов’язаних з об’єктами авторського права та суміжних прав, та, звичайно, прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки від наведених суперечностей інтересів. Завдяки досвіду інших країн, законодавча база та стратегічна політика нашої держави має бути допрацьована, всі виявлені та проаналізовані недоліки усунені. На даний час ця проблема в Україні вже вийшла далеко за межі суто охорони прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, це вже стосується процвітання та розвитку культури держави. Бо, як свідчить аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури, механізм регулювання та захисту прав інтелектуальної вла сності істотно впливає на об’єм ліцензійних договорів, конкурентній властивості суб’єктів господарства у всіх сферах. Саме тут и виникає необхідність теоретичних досліджень цього явища, бо в вітчизняній правовій літературі поняття «піратство» є ще не достатньо розробленим та розкритим. У статті розглядається процес боротьби із піратством та порушеннями у сфері інтелектуальної власності. Були розглянуті законодавчі норми урегулювання цього питання, рішення цієї проблеми розвинутими державами. Для інтегрування України у світову організацію ЄС, у світову систему торгівлі необхідно негайно вирішити суттєву проблему Інтернет-піратства, що свідчить про актуальність даної теми. Завдяки досвіду інших країн, законодавча база та стратегічна політика нашої держави має бути допрацьована, всі виявлені та проаналізовані недоліки усунені.
The urgency of the problem under investigation is connected with attempts of Ukraine to integrate into the world organization of the EU, where the issue of intellectual property piracy is tightly control led. The emergence of a «new» market economy in the whole world and in our country, in particular, leads to the complication of economic relations and requires the renewal of intellectual property institutions. The rapi d development of technology and the proliferation of the Internet has led to a number of problems which are the failure of some individuals to uphold their rights, the unwillingness of others to pay them remuneration for the use of rights related to copyright and related rights objects an d, of course, the aspirations of the third individuals to receive huge profits from the above conflicts of interest. Thanks to the experience of othe r countries, the legislative base and strategic policy of our state must be refined, all identified and analyzed deficiencies are eliminated. At present, this problem in Ukraine has already far outstripped the mere protection of the rights of the subjects of copyright and related rights, it alr eady concerns the prosperity and development of the state’s culture. Because, as the analysis of foreign and domestic literature shows, the mechanism of regulation and protection of intellectual property rights significantly affects the volume of licensing agreements, the competitive property of economic entities in all spheres. It is here that the need for theoretical studies of this phenomenon arises, because in the domestic legal literature the c oncept of «piracy» is not yet sufficiently developed and expanded. The article deals with the process of combating piracy and viola tions in the field of intellectual property. Were considered the legislative norms of regulation of this issue, the solution of this problem by dev eloped countries. In order to integrate Ukraine into the world organization of the EU, the world trade system needs to immediately resolve the significant problem of Internet piracy, which indicates the relevance of this topic. Thanks to the experience of other countries, the legislative base and strate gic policy of our state must be refined, all identified and analyzed deficiencies are eliminated.

Опис

Ключові слова

авторські права, Інтернет-компанії, онлайн-платформи, правовласники, Інтернет-піратство, захист авторських прав, інтелектуальна власність, intellectual property, copyright, related rights, Internet piracy, copyright holders, online platforms, Internet content, Copyright Directive

Бібліографічний опис

Малімон І. І. Правовласники проти інтернет-гигантів / І. І. Малімон, Г. М. Гаряєва, О. Л. Муренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 22-26.