Зв'язок коронного розряду з якістю електроенергії

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2411-3441.2021.2.11

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглядається як змінилися масштаби використання електричної енергії у світі i як економічний ринок поступово збільшував вимоги до такого товару, як електроенергія. Наведені результати дослідження якісних показників електроенергії електричних мереж із напругою 35–110–220–330 кВ. Показано наявність відхилень параметрів якості електроенергії в аналізованих мережах. Зосереджена увага на гармонійних складових, що має місце в результатах проведених досліджень. Наведено класифікацію факторів впливу, що призводить до генерації гармонійних складових. Вони поділенні на групи, такі як зовнішні та внутрішні. В свою чергу зовнішні чинники діляться на антропогенні та природні, а внутрішні чинники групуються в споживачів електричної енергії та енергетичне обладнання. Проведено аналіз з боку енергетичних компаній, які проводять заходи щодо підвищення якості електричної енергії. З точки зору енергетичних компаній найбільш цікаві тільки фактори, що впливають на гармонійну складову через енергетичне обладнання передачі і розподілу електричної енергії. А так як розповсюдженим явищем є коронний розряд, він, в свою чергу, є джерелом гармонійної складової. До того ж між коронним розрядом та гармонійною складовою є позитивний зворотній зв'язок. Лише наявність гармонійної складової стимулює виникнення коронного розряду і навпаки. Проведений аналіз показує, що коронний розряд залежить не тільки від параметрів електричної мережі, але ще від природніх факторів, таких як: дощ, сніг, туман, іній, підвищена вологість – все це призводить до втрат потужності на коронний розряд. Боротьба із коронним розрядом в енергетичних компаніях призводить до зменшення збитків та зменшення втрат потужностей під час знаходження у роботі енергетичних комплексів.
It is considered how the scale of electricity use in the world has changed and as the economic market gradually increased the demand for such goods as electricity. The results of research of qualitative indicators of the electric power of electric networks with a voltage of 35–110–220–330 kV are resulted. The presence of deviations of electricity quality parameters in the analyzed networks is shown. The focus is on the harmonic components, which takes place in the results of research. The classification of factors of influence that leads to the generation of harmonic components is given. They are divided into groups, such as external and internal. In turn, external factors are divided into anthropogenic and natural, and internal factors are grouped into consumers of electricity and energy equipment. An analysis has been carried out by energy companies, measures are being taken to improve the quality of electricity. From the point of view of energy companies, the most interesting are only the factors that affect the harmonious component through the energy equipment of transmission and distribution of electricity. And since the common phenomenon is the corona discharge, it is in its own right a source of harmonic component. In addition, there is positive feedback between the corona discharge and the harmonic component. Only the presence of a harmonious component stimulates the occurrence of corona discharge and vice versa. The analysis shows that the corona discharge depends not only on the parameters of the electrical network, but also on natural factors such as rain, snow, fog, hoarfrost, high humidity, all this leads to a loss of power to the corona discharge. The fight against corona discharge leads energy companies to reduce losses and reduce capacity losses during the operation of energy complexes.

Опис

Ключові слова

показник якості електроенергії, природні умови, гармонійна складова, втрата потужності, стримерна корона, електрична енергія, electricity quality indicator, corona discharge, harmonic component, natural conditions, power loss, streamer corona, electric energy

Бібліографічний опис

Зв'язок коронного розряду з якістю електроенергії / О. Г. Гриб [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser.: Hydraulic Machines and Hydraulic Units : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 74-79.