Обґрунтування параметрів іскрового розрядника для високовольтного газорозрядного устаткування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Томашевський Роман Сергійович

Члени комітету

Болюх Володимир Федорович
Михайлов Валерій Михайлович
Юрьєва Олена Юріївна

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, 2021 р. Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню параметрів іскрових розрядників для високовольтного електророзрядного устаткування на підставі виявлення впливу довжини розрядного проміжку та початкового тиску газу на газорозрядні процеси. Проведено аналіз впливу початкового тиску газу та довжини іскрового проміжку у іскрових розрядниках на розвиток іскрового розряду. Проведено аналіз особливостей вимірювання енергії низькоенергетичного іскрового розряду. Розроблена чисельна модель розширення іскрового каналу. На основі чисельної моделі розширення іскрового каналу проведено порівняння еволюції іскрового розряду в азоті для випадків його ізотермічного і адіабатичного стиснень. Для кількісної оцінки впливу початкового тиску на виділення енергії був введений коефіцієнт кореляції. Удосконалено техніку дослідження приелектродного падіння напруги в іскрі на стадії її газодинамічного розширення в газах високого тиску.
Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.09.13 – technique of strong electric and magnetic fields. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The thesis is devoted to the substantiation of the parameters of spark arresters for highvoltage electrical discharge equipment on the basis of revealing the influence of the length of the discharge gap and the initial gas pressure on gas-discharge processes. The analysis of the influence of the initial gas pressure and the length of the spark gap in spark gaps on the development of the spark discharge, as well as the analysis of the features of measuring the energy of a low-energy spark discharge is carried out. A numerical model of the spark channel expansion is developed. On the basis of a numerical model of the spark channel expansion, a comparison is made of the development of a spark discharge in nitrogen for the cases of its isothermal and adiabatic compression. To quantify the effect of the initial pressure of energy release, a correlation coefficient is introduced. The technique of studying the near-electrode voltage drop in a spark at the stage of its gasdynamic expansion in high-pressure gases has been improved.

Опис

Ключові слова

автореферат дисертації, довжина розрядного проміжку, початковий тиск газу, іскрові розрядники, електророзрядне устаткування, енергія, іскровий канал, іскровий розряд, коефіцієнт кореляції, length of the discharge gap, initial gas pressure, spark arresters, electric discharge equipment, energy, spark channel, spark discharge, correlation coefficient

Бібліографічний опис

Варшамова І. С. Обґрунтування параметрів іскрового розрядника для високовольтного газорозрядного устаткування [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 / Ірина Сергіївна Варшамова ; [наук. керівник Томашевський Р. С.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.