Деякі тенденції створення оксидних РЗЕ-вмісних функціональних матеріалів із використанням нітратних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів авторами вивчено природу й закономірності хімічної взаємодії, теплових перетворень (25 – 1000 ºС) структурних компонентів у системах нітратів рідкісноземельних елементів і елементів ІА, ІІА груп періодичної системи, амонію. Виявлена низка особливостей і закономірностей у їх сукупній поведінці.
By complex of physical-chemical methods the nature and regularity of chemical interaction and temperature changes (25 – 1000 oC) of structural components in systems nitrate of rare earth elements (REE) and elements of IA, IIA group in periodic system and of ammonia were investigated. A number of peculiarities in their mutual behaviour was found.

Опис

Ключові слова

рідкісноземельні елементи, фізико-хімічні методи, хімічна взаємодія, теплові перетворення, хімічна гомогенізація

Бібліографічний опис

Деякі тенденції створення оксидних РЗЕ-вмісних функціональних матеріалів із використанням нітратних систем / Д. О. Стороженко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 50. – С. 23-29.

Зібрання