Кінетика і хімізм виділення діоксида хлору на оксиднорутенієвому титановому аноді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано механізм електрохімічного синтезу діоксиду хлору. Досліджена електрохімічна кінетика синтезу водного розчину діоксида хлору. Встановлено вплив концентрації водного розчину хлориду натрію на утворення ClO2. Встановлені парціальні граничні анодні густини струму при електрохімічному утворенні діоксиду хлору.
The mechanism of electrochemical synthesis dioxide of chlorine is proposed. The electrochemical kinetic of synthesis of water solutions of dioxide chlorine are investigated. Impact concentration of water solutions chloride of sodium on formation of ClO2 is considered. Partial anodic current densities by electrochemical synthesis dioxide of chlorine are determined.

Опис

Ключові слова

кисеньвмісні сполуки хлору, електрохімічний синтез, дезадорування води, водний розчин хлориду, електроліз

Бібліографічний опис

Кінетика і хімізм виділення діоксида хлору на оксиднорутенієвому титановому аноді / О. О. Смирнов [і ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 65. – С. 37-41.