Соціальна політика П. Врангеля в Криму та Північній Таврії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківська державна академія культури

Анотація

Здійснюється спроба проаналізувати соціальну реформу П. Врангеля. Особлива увага приділяється аспектам аграрної й адміністративної реформ, які спрямовувалися на поліпшення життя населення Криму та Північної Таврії.
Thіs paper attempts to analyze socіal reform P. Wrangel. Partіcular attentіon іs paіd to those aspects of agrarіan and admіnіstratіve reforms whіch were desіgned to іmprove the lіvіng standards of the Crіmea and North Tavrіa.

Опис

Ключові слова

реформа, селянство, робітники, режим, reform, peasants, workers, landmode

Бібліографічний опис

Полупанов Д. С. Соціальна політика П. Врангеля в Криму та Північній Таврії / Д. С. Полупанов // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 43. – С. 32-38.